KÜRESEL REKABETİN SPOR ENDÜSTRİSİNE ETKİSİ

Author :  

Year-Number: 2016- 42
Language : null
Konu : Spor Yönetimi
Number of pages: 521-534
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Küresel rekabetin spor endüstrisi üzerindeki etkisini incelemek bu araştırmanın temel amacını oluşturmaktadır. Rekabetin daha geniş bir alana yayılmasıyla birlikte küreselleşme kavramı hayatımıza yerleşmiştir. Aynı zamanda bu kavram hayatımızın her alanını yakından etkilemiş, ülke endüstrilerine yön vermiştir. Bu bağlamda spor endüstrisi de küreselleşme kavramına göre kendini yeniden dizayn etmiştir. Küreselleşme ile değişen rekabet koşulları firmaları etkilemiş ve onları farklılaştırmaya yönlendirmiştir. Böylece firmalar mal, bilgi ve hizmet üretmenin yanında değişen rekabet koşullarını da dikkate alıp kendi amaçları ile rakip firmaların amaçlarını harmanlayacak bir şekilde geleceğe yönelik planlar oluşturma yoluna gitmişlerdir. Bu planlama kapsamında firmalar, spor sektörüyle farklı şekillerde ilişki kurmuş ve işletmeler spor kulüplerine sponsor olmuştur. İşte burada küresel rekabet, spor endüstrisi üzerindeki etkisini ortaya koymuştur. Yöntem olarak bu çalışmada, küresel rekabet ve spor endüstrisi kavramları ile ilgili olarak literatür taraması yapılmış ve elde edilen bilgiler, spor endüstrisiyle ilişkilendirilerek çalışmanın amacına yönelik çıkarımlar sunulmuştur. Araştırma sonunda elde edilen sonuçların sporda küresel rekabet ve spor endüstrisi konularında yapılacak olan çalışmalara kaynaklık etmesi beklenmektedir. Sonuç olarak bu araştırmada, küresel rekabetin spor endüstrisi üzerindeki etkisi tespit edilip bu etki parasal ve sayısal değerlerle ifade edilmiştir. Ayrıca bu rekabetin spor endüstrisinde hizmetlerin gerçekleşmesine olanak sağladığı ve bu rekabet ortamında insanlara daha kaliteli mal ve hizmetlerin sunulduğu görülmüştür.

Keywords

Abstract

Observing the effect of global competition on sport industry forms the main aim of this research. With the fact that the rivalry has spread over a wider area, the concept of globalization has settled in our lives. Also, this concept has affected every part of our lives closely and shaped industries of the country. In this context, the sports industry has also designed itself according to the concept of globalization. Competition conditions changing with globalization have influenced the companies and led them to undergo a change and be different. So, beside producing goods, information and services the firms choose the option of making plans about the future by combining their aims with the aims of rival firm. Within this planning process, in different ways and businesses have sponsored the sport clubs. At this point global rivalry has put forth its effect on sport industry. In this study as a method, literature scanning has been done about global rivalry and the concepts of sport industry and by relating the information found to the sport industry implications that are about the aim of the study have been presented. It is expected that the results that have obtained at the end of the research will be a source for the studies that will be carried out about global rivalry and sport industry. As a result, in this study the effect of global rivalry on sport industry has been detected and this effect has been expressed with monetary and numerical values. In addition, it has been observed that this competition provides opportunities for the services to be exist and it has been seen that the people are given with mene quality goods and services in this rivalry atmosphere.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics