KÜRESELLEŞME BAĞLAMINDA ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ÇALIŞMA VE ÇALIŞMA HAYATINA BAKIŞ AÇILARININ BELİRLENMESİ: ARNAVUTLUK VE TÜRKİYE ÖRNEĞİ

Author:

Number of pages: 303-320
Year-Number: 2015- 41

Abstract

Küreselleşme ile birlikte dünyada sınırların ortadan kalktığı, özellikle sermayenin uluslararası hareketlilik kazanmaya başladığı XX. Yüzyılın sonlarına doğru, çalışma hayatı başta olmak üzere, toplumların sosyal yapıları ve çalışmaya bakış açılarında önemli değişimler görülmüştür. Sanayi Devrimini içselleştiremeyen ve sanayileşmekte geciken toplumlar, küreselleşme ile birlikte tüketen, hazcı ve kolaycı bir kültürün etkisi altına girmiştir. Sanayi toplumlarının ve küresel sermayenin yerleştirmeye çalıştığı tüketen ve üretmeyen veya kısmen üretici toplumlar, küresel finansal krizlerin de etkisi ile giderek iş bulmanın zorlaştığı bir konuma gelmiştir. Daha kolay ve iyi şartlarda iş bulabilmek için eğitim gören gençler ise, hem olumsuz koşullar hem de küreselleşme ile birlikte oluşturulan sosyo-ekonomik kültür sonucunda, çalışma hayatına bakış açıları ve beklentileri farklılaşmıştır. Bu araştırmada, tüketim toplumlarında (ülkelerin) küreselleşmeye bağlı gelişmelerin, üniversite öğrencilerinin çalışma hayatı ve çalışmaya bakış açıları üzerindeki etkilerinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Küreselleşme bağlamında üniversite öğrencilerinin çalışma ve çalışma hayatına bakış açılarının belirlenmesinin amaçlandığı bu çalışmada, Arnavutluk ve Türkiye’de yer alan iki üniversitenin farklı fakültelerdeki öğrencilerine yönelik bir anket uygulaması gerçekleştirilmiştir. Bu bağlamda araştırmanın evreni Arnavutluk-Tiran Üniversitesi ve Türkiye-Sakarya Üniversitesi olarak belirlenmiştir. Araştırmanın örneklemi ise bu üniversitelerin Mühendislik, Edebiyat, Hukuk, İlahiyat ve Tıp Fakültelerinde öğrenim gören öğrenciler oluşturmaktadır. Araştırma verilerinin analizi sonucunda, 20. yüzyılın sonlarında küresel dünyaya kapılarını açan Arnavutluk’ta, püriten (çok çalışmanın gerektiği) çalışma anlayışı ve etik değerlerinin kabul gördüğü, buna karşın daha gelişmiş Türkiye’de ise hedonist (yaşamdan zevk alma eğilimli) değerlerin daha yaygın olarak görüldüğü sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

Through the end of the 20th century when borders are removed with globalization and especially capital gained mobility, working life taking the lead, considerable changes were observed in societies’ social structures and their viewpoint towards working. Following globalization, societies which couldn’t interriolise Industry Revolution and fell behind in terms of industrialization, fell under the influence of consuming, hedonist and easy axcessing culture. Consuming without producing or partly producing societies tried to be settled by industry societies and global capital, as a result of the of financial crisis, grew into places in which landing job is difficult. Youngs studying with the aim of getting jobs under better conditions have changed their viewpoints towards working life and their expectations from it in the wake of the socio-economic culture aroused through both negative conditions and globalization. In this research, it is aimed to determine the influence of the developments related with globalization on the university students’ viewpoints towards working life and working in consumer societies (countries) In the present study aiming to determine the viewpoints of university students towards working life and working within the scope of globalization, a questionnaire is applied to university students at different faculties in Albania and Turkey. In this context, the research population is determined as Tiran University, Albania and Sakarya University, Turkey. Sample of the research is comprised of students at Engineering, Literature, Law, Theology and Medical faculties of these universities. In consequence of analyzing the research data, it is observed that puritan (requiring hard work) working understanding and ethic value are accepted in Albania who opened its doors to global world in the end of 20th century while in contrast hedonist (enjoying life) values are more commonly accepted in Turkey which is more developed.

Keywords