SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖĞRENME YAKLAŞIMLARI İLE AKADEMİK BENLİK YETERLİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Author:

Year-Number: 2016- 42
Number of pages: 507-519
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın temel amacı sınıf öğretmeni adaylarının öğrenme yaklaşımlarını belirlemek ve sahip oldukları öğrenme yaklaşımı ile akademik benlik yeterlikleri arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Çalışmada ayrıca tercih edilen öğrenme yaklaşımı ile akademik başarı arasındaki ilişki de araştırılmıştır. Araştırmada genel tarama modellerinden betimsel ve ilişkisel tarama modelleri kullanılmıştır. Araştırmaya Muş Alparslan Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Sınıf Öğretmenliği bölümünde öğrenim görmekte olan 239 dördüncü sınıf öğrencisi katılmıştır. Araştırmada veri toplama araçları olarak Ders Çalışma Süreci Ölçeği (R-SPQ-2F) ve Akademik Benlik Yeterliği Ölçeği (ABYÖ) kullanılmıştır. Elde edilen verilerin istatistiksel analizinde SPSS 17.0 paket programı kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre öğrencilerin tercih ettikleri öğrenme yaklaşımı cinsiyet değişkenine göre anlamlı olarak değişmezken bulundukları sınıf düzeyine göre değişmektedir. Birinci ve dördüncü sınıfta okuyan öğrenciler daha çok derin öğrenme yaklaşımını tercih ederken ikinci ve üçüncü sınıfta okuyan öğrenciler ise daha çok yüzeysel öğrenme yaklaşımını benimsemektedirler. Ayrıca araştırma sonuçları, akademik başarının tercih edilen öğrenme yaklaşımına göre anlamlı düzeyde farklılık gösterdiğini ortaya koymuştur. Çalışmanın sonucuna göre derin öğrenme yaklaşımını benimseyen öğrenciler akademik olarak daha başarılıdırlar. Yapılan regresyon analizi sonucunda akademik benlik yeterliğinin öğrenme yaklaşımına ait toplam varyansın %12’ sini açıkladığı tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

The main aim of this study is to determine pre-service primary teachers’ learning approaches and to put forward relationship among academic self-efficacy and learning approaches they hold. And it was also searched if there is a relationship among learning approaches and academic success in this study. It was used desciriptive and relational survey model those regarded as general survey models. 239 students who are being educated at Department of Primary Education of Muş Alparslan University Education Faculty attended to this study. Study Process Questionnaire (R-SPQ-2F) and Academic Self-Efficacy Scale were used to collect datas. SPSS 17.0 package program was used for analyzing statistically of datas obtained. According to results of research, learning approach that students’ prefer was found out to vary significantly in terms of their class level whereas it was not vary in terms of their sexes. Those first and fourth grade students mostly prefer deep learning approach while second and third grade students mostly prefer surface learning approach. Besides, the results of research put forward that academic success vary at a significant level according to preferred learning approaches. Those who adopt deep learning approach were more successful. According to results of regression analysis academic self efficacy explains 12 % total variance of learning approaches.

Keywords