ÖĞRETMEN ADAYLARININ SORGULAMA BECERİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ VE SORGULAMAYA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

Author :  

Year-Number: 2016- 42
Language : null
Konu : Eğitim Bilimleri
Number of pages: 535-546
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı, öğretmen adaylarının sorgulama beceri düzeyleri ve sorgulamaya ilişkin görüşlerinin belirlemesidir. Nicel ve nitel veri toplama yöntemlerinin birlikte kullanıldığı araştırmada; nicel veriler Karademir (2013) tarafından geliştirilen “Sorgulama Becerileri Ölçeği”, nitel veriler ise araştırmacılar tarafından geliştirilen “görüşme formu” ile toplanmıştır. Görüşme formunun geliştirilmesi sürecinde, alan yazında bu konuda yapılan çalışmalar taranmış ve araştırmacıların deneyimlerinden yararlanılmıştır. Araştırmanın nicel boyutunda öğretmen adaylarının sorgulama beceri düzeyleri ve bu becerileri ile cinsiyetleri arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığı; nitel boyutunda ise öğretmen adaylarının sorgulamaya ilişkin görüşleri derinlemesine incelenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu Hakkari Üniversitesi Eğitim Fakültesi farklı anabilim dallarında öğrenim görmekte olan 79 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Ayrıca bu gruptan gönüllülük esasına göre seçilen için 13 öğretmen adayı ile görüşmeler yapılmıştır. Araştırmanın nicel verilerinin analizinde betimsel istatistik hesaplamaları yapılmıştır. Öğretmen adaylarının ölçek maddelerine verdikleri cevapların cinsiyet değişkenine göre farklılık gösterip göstermediğini belirlemek üzere t-testi kullanılmıştır. Nitel verilerin toplanmasında öğretmen adaylarının görüşlerinin derinlemesine ortaya çıkarılması amacıyla sorular odak grup olarak yöneltilmiş ve görüşme yaklaşık olarak 34 dakika sürmüştür. Görüşmelerden elde edilen veriler “içerik analizi” ile analiz edilmiştir. Yapılan görüşmelerde öğretmen adaylarının izni ile ses kaydı alınarak analizin ilk aşamasında bu kayıt birkaç kez dinlenmiştir. Nicel verilerden elde edilen bulgular doğrultusunda ölçekte yer alan “bilgi edinme”, “bilgiyi kontrol etme” ve “özgüven” boyutlarından ve ölçekte yer alan maddelerden yola çıkılarak öğretmen adaylarının görüşleri içerik analizi yapılarak yorumlanmıştır. Belirlenen tema ve alt temalara ilişkin veriler tablolaştırılmıştır. Ayrıca öğretmen adaylarının görüş örneklerine yer verilmiştir. Öğretmen adaylarının sorgulama beceri düzeylerinin “çoğunlukla” seviyesinde olduğu sonucuna ulaşılarak, bu sonucu görüşleriyle destekledikleri belirtilmiştir.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to reveal the levels of pre-service teachers’ inquiry skills and their views about the act of inquiry. Both quantitative and qualitative data collection tools were used in the study. The quantitative data were gathered using the scale for inquiry skills developed by Karademir and Saracaloğlu (2013). The latter data were collected by an interview form developed by the authors. The interview form was developed based on the review of the related studies. In the quantitative part of the study the level of inquiry skills and the relationship between it and the gender of the particpants were examined. In the qualitative part the views of the participants about inquiry were analysed in detail. The participants of the study were a total of 79 pre-service teachers attending different departments of the Educational Sciences Faculty at Hakkari University. The participants of the interviews were volunteer thirteen pre-service teachers. The quantitative data collected were analysed using descriptive statistical techniques. In order to see whether or not gender played a significant role in their answers to the items in the scale t-test was employed. As stated earlier qualitative data were collected through interviews which were carried out in a focus group context. The interview lasted for nearly thirteen-four minutes. The data obtained were analysed using content analysis. The data were recorded with the permission of the participants. The qualitative data obtained from the interviews were analysed based on the dimensions of the scale, namely “acquisition of knowledge”, “controlling knowledge” and “self-confidence” using the content analysis. The findings of the study showed that the participants had the inquiry skills at level of “frequently”. Their views also supported this finding.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics