TÜRKİYE’DE MESLEKİ MÜZİK EĞİTİMİ VEREN KURUMLARIN ÇEŞİTLİLİĞİ VE MEZUNLARIN İSTİHDAM SORUNLARI

Author :  

Year-Number: 2016- 42
Language : null
Konu : Müzik
Number of pages: 225-249
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Türkiye’de müzik eğitimi; genel, özengen (amatör) ve mesleki müzik eğitimi olmak üzere üç gruba ayrılmaktadır. Genel müzik eğitimi, her yaş grubundaki ve her düzeydeki bireylere ortak müzik kültürü kazandırmayı amaçlayan bir eğitimi kapsar. Özengen (amatör) müzik eğitimi, bireylerin ilgi duydukları bir müzik dalıyla amatör olarak ilgilenmelerine ve bu özel ilgi alanından zevk almalarına olanak sağlar. Mesleki müzik eğitimi ise, meslek olarak seçilen müzik dalının gerektirdiği yeteneğe sahip olan bireylerin mesleğe özgü detaylı bilgilerle donatılmasını sağlayan bir eğitim türüdür. Ülkemizde mesleki müzik eğitimi veren üç farklı kurum bulunmaktadır. Bunlar; Konservatuvarlar, Güzel Sanatlar Fakülteleri bünyesinde bulunan Müzik Bölümleri ve Eğitim Fakülteleri bünyesinde bulunan Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dallarıdır. Konservatuvarlar; ülkemizde Müzik, Müzikoloji ve Sahne Sanatları alanında eğitim veren ve yüksek nitelikli sanatçılar, yorumcular ve araştırmacılar yetiştiren kurumlardır. Güzel Sanatlar Fakülteleri; görsel sanatlar ve müzik alanlarında sanatçı ve araştırmacı yetiştirme amacı güden kurumlardır. Eğitim fakültelerinin Müzik Öğretmenliği Anabilim dalı ise; mesleki bilgi ve becerilerini kullanarak, öğretme yöntemlerini bilen ve profesyonel müzik eğitimcileri yetiştiren kurumlardır. Bu kurumların kuruluş amaçları birbirinden farklı olsa da hepsi ortak bir amaca hizmet etmektedir. O da ülkemizin sosyo-kültürel oluşumuna ve çağdaşlaşma sürecine sanat ve sanat eğitimi yoluyla katkıda bulunmaktır. Son yıllarda lisans düzeyinde mesleki müzik eğitimi veren kurumların mezunları önemli ölçüde istihdam sorunuyla karşılaşmaktadır. Bu nedenle bu araştırmanın amacı; Türkiye’deki mesleki müzik eğitimi veren kurumların çeşitliliğini ortaya koyarak işlevselliğini incelemek ve bu kurumlardan mezun olan bireylerin, unvanlarını taşıdıkları meslekleriyle ilgili istihdam sorunlarını irdelemektir. Tarama modelli betimsel bir araştırma olan bu çalışmada kaynak tarama yöntemi kullanılmıştır. Konuyla ilgili daha önce yapılan çalışmalar incelenmiş ve resmi kurumların internet sitelerinden elde edilen veriler tablo haline getirilerek yorumlanmıştır. Araştırmanın sonucunda aynı amaca hizmet eden fazla sayıda farklı kurumun olduğu, bu kurumlardan farklı unvanlarla mezun olan öğrencilerin aynı haklara sahip olarak istihdam edildiği görülmüş ve planlama konusunda eksikliklerin olduğu sonucuna varılmıştır. Bu durum mezun olan öğrencilerin istihdam sorunlarıy

Keywords

Abstract

Music education in Turkey is

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics