TURİZM SEKTÖRÜNÜN GELİŞMESİ ÖNÜNDEKİ ENGEL: TERÖRİZM

Author:

Number of pages: 431-444
Year-Number: 2016- 42

Abstract

Teknolojideki ilerlemeler, seyahatlerin artması ve değişen dünya düzeni terörizmi, yaşanılan dünyanın en önemli ve ciddi uluslararası sorunlarından biri haline getirmiştir. Terörizm, ulusal ve uluslararası gündemde hep önde olan, oldukça karmaşık ve sürekli değişen bir olgudur. Bu çalışmada, turizm sektörü ve turizmin gelişmesi önündeki engel olarak terörizm kavramı incelenmektedir. Terörizm ve turizm sektörü ilişkisi ile ilgili literatür taranarak terörizmin turizm sektörü üzerindeki etkileri, terörizmin destinasyon imajı üzerindeki etkileri, özelde Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde terörizm ve terörizmle mücadele yolları gibi farklı açılardan ortaya konulmaktadır. 2009-2014 yılları arasındaki verilere göre, terörizmin Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde faaliyet gösteren turizm işletme belge¬li ve belediye belgeli tesislerde konaklayan turist sayısına etkisi incelenmiştir. Ayrıca 2015 ve 2020 yılı tahminleri yapılarak terörizmin 2015 yılı verilerini nasıl etkilediği ortaya konulmuştur. TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) ve Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan elde edilen veriler, sayısal öngörü yöntemlerinden trend analizi ile ele incelenmiştir. 2009 yılından 2013 yılına kadar turizmde turistlerin geliş sayısının arttığı ancak beklenen sayıya ulaşılamadığı sonucuna ulaşılmıştır. 2013 yılı verileri incelendiğinde ise beklenenin üzerinde turist sayısına ulaşılmıştır. Bu artışın “Çözüm Süreci”nde ateşkesin başlamasıyla Güneydoğu Anadolu Bölgesinin yerli turistleri daha fazla çektiği görülmektedir. 2014 yılında ise tahmin edilen sayıya ulaşılamadığı; 2015 yılında 2.273.357 turist gelişi gerçekleşeceği varsayılmaktadır. Ancak 2015 yılının ortasından itibaren çözüm sürecinin bitme eşiğine gelmesiyle 2015’ten itibaren beklenen sayıya ulaşılamayacağı söylenebilir. Sonuç olarak, terörizmin Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde, yatırımlar, tarım sektörü, turizm sektörü ve sosyal yapı üzerine olumsuz etkiler yarattığı tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

Advances in technology, increased travel and changing world order, terrorism, it has become one of the world's most experienced and serious international problem. Terrorism, always ahead of the national and international which is highly complex and changing phenomenon. In this study, the tourism industry and the concept of terrorism as obstacles to the development of tourism are analyzed. Terrorism and tourism relations with the relevant literature scanning the tourism sector impacts on terrorism, the destination image influence on terrorism, in particular in the Southeastern Anatolia terrorism and put forward various aspects such as the fight against terrorism paths. According to data from 2009-2014, which operates in the Southeastern Anatolia Region tourism businesses of terrorism and its impact on the number of tourists staying in the municipality certified facilities were examined. In addition, estimates made in 2015 and 2020, terrorism has been put out to affect how data for 2015. Turkey Statistics Institute and the Culture and Tourism Ministry obtained has examined dealt with trend analysis of numerical prediction method. Since 2009 the increase in the number of tourists in the coming tourism until 2013 but reached the conclusion not reached the expected number. Data for 2013 has been reached on the expected number of visitors is examined. This increase in the "Resolution Process" domestic tourists of the start of the ceasefire in the Southeastern Anatolia Region is seen as more checks. Not reached the estimated number in 2014; In 2015 2.273.357 tourists arrival is assumed to be. However, since the middle of 2015. From the end of 2015 with the arrival of the threshold can not be reached, it said the solution process the expected number. As a result, the Southeast Anatolia terrorism, has been found to have negative effects on investments, agriculture, tourism sector and social structures.

Keywords