OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ “ MÜZİK” KAVRAMINA İLİŞKİN METAFORİK ALGILARI

Author :  

Year-Number: 2016- 42
Language : null
Konu : Okul Öncesi
Number of pages: 269-282
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Metafor, bir bireyin yüksek düzeyde soyut, karmaşık veya kuramsal bir olguyu anlamada ve açıklamada güçlü bir zihinsel araç olarak tanımlanmaktadır. Metaforların kullanımına bakıldığında, somut örnekler verilerek soyutun anlatılması, mecaz, kastetme, benzeterek açıklama gibi işlevleri olduğu görülmektedir. Metaforların, gündelik yaşamda kullanımlarının yanı sıra son yıllarda bilimsel araştırmaların da konusu oldukları bilinmektedir. Bu araştırmanın amacı da okul öncesi öğretmen adaylarının “müzik” kavramına ilişkin sahip oldukları zihinsel imgeleri (metaforları) metafor tekniğini kullanarak tespit etmektir. Çalışma gurubunu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Anabilim Dalı’nda öğrenim gören 3. ve 4. sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Müzikle ilgili metaforik algılarını öğrenmek amacıyla öğrencilerden “ Müzik …..gibidir. Çünkü….” cümlesini tamamlamaları istenmiştir. Elde edilen veriler kategoriler altında sınıflandırılarak sunulmuştur. Araştırma sonucunda öğrencilerin müziği çok farklı metaforlarla tanımladıkları görülmektedir. Müzik kavramı en fazla hayat metaforu ile tanımlanmıştır. Üretilen elli sekiz metafor kategorilere göre incelendiğinde 11 kategori altında, duygu durumuna benzetme kategorisinde " aşk (3)" ve "hayal (3)”, huzur veren kategorisinde "yağmur (2)", iyileştirici kategorisinde "terapi (3)” ve "ilaç (3)”, yaşam kaynağı kategorisinde "besin(2)”, neşe veren kategorisinde " çocuk (1)" doğa nesneleri kategorisinde "yağmur (2)" ve "yıldız (2)", arkadaş kategorisinde "dost (2)" hayat kategorisinde " hayat (14), diğer kategorisinde ise "masal (2)" metaforlarını diğerlerine göre daha fazla kullandıkları görülmektedir.

Keywords

Abstract

Metaphor is defined as a powerful intellectual tool to understand and explain a highly abstract, complicate and theoretical phenomenon. It can be realized that metaphors have functions such as, explaining abstract by using concrete examples, using similes, meaning and defining by comparing. It is known that metaphors are being studied recently as scientific issues besides their daily usage. The main purpose of this study was to determine pre-school teacher candidates’ intellectual images about the concept “music” by using metaphors. The participants are the third and the fourth year students of Department of Pre-school Education, University of Abant Izzet Baysal. Students were asked to complete the sentences "Music is like…….; because ......” with regard to collect information of their music perceptions. Collected data are classified by categories. According to the results, it is observed that teacher candidates defined music by using various metaphors. Teacher candidates stated 58 metaphors about music and it is mostly described as life”. These metaphors are combined in 11 categories which are: “mood”- love (3) and imagination (3), “restful”-rain (2), “healer”-therapy (3) and “medicine” (3), “lifeblood”- food (2), “joyful”- child (1), “nature”- rain (2) and star (2), “friend”- close friends (2), “life”- life (14) and “other”- tale (2).

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics