TÜRKİYE’DE TASARRUFLARIN BELİRLEYİCİLERİNİN AMPİRİK ANALİZİ

Author :  

Year-Number: 2016- 43
Language : null
Konu : İktisat
Number of pages: 109-119
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Tasarruflar bir ülkenin ekonomik büyüme ve kalkınmasında önemli rol oynamaktadır. Ulusal tasarruflar şirket, hanehalkı ve hükümet tasarrufları olarak üç ana bileşenden oluşmaktadır. Bu çalışma gayrisafi yurt içi tasarruf, mevduat faiz oranı, enflasyon, kentsel nüfus artışı ve kişi başına GSYH artışı arasındaki ampirik ilişki inceleyerek Türkiye’de 1975-2014 dönemi için tasarrufların belirleyicilerini analiz etmektedir. Gayri safi yurt içi tasarrufların belirleyicilerini test etmek amacıyla ARDL yöntemi kullanılmıştır. Uzun dönem sonuçları Türkiye’de mevduat faiz oranı ile gayri safi yurt içi tasarrufların pozitif ve anlamlı ilişki içinde olduğunu göstermiştir. Kentsel nüfus artışı, kişi başına GSYH artışı ve gayri safi yurt içi tasarruflar arasında pozitif ve anlamsız ilişki vardır. Enflasyon oranı ile gayri safi yurt içi tasarruflar arasında negatif ve anlamsız ilişki vardır. Kısa dönem sonuçlarında, mevduat faiz oranı, kentsel nüfus artışı ve enflasyon ile gayri safi yurt içi tasarruflar arasında pozitif ve anlamsız ilişki olduğu görülmüştür. Türkiye’de kişi başına GSYH artışı ile gayri safi yurt içi tasarruflar arasında pozitif ve anlamsız bir ilişki vardır. Hata düzeltme terimi negatif ve istatistiki olarak anlamlıdır.

Keywords

Abstract

Saving plays important role in economic growth and development of a country. National savings consist of three components as corporate, household and goverment savings. This study analyzes the determinants of saving in Turkey over a period of 1975-2014 by examining the empirical relationship among the gross domestic saving, deposit interest rate, inflation, urban population growth and GDP per capita growth. Autoregressive Distributed Lag (ARDL) approach has been applied to test determinants of gross domestic saving. The long run estimated results reveals that deposit interets rate has positive and significant relationship with gross domestic saving in Turkey. Urban population growth and GDP per capita growth has positive and insignificant relationship with gross domestic saving. Inflation rate has negative and insignificant relationship with gross domestic saving. The short run results show that deposit interest rate, urban population growth and inflation has positive and significant relationship with gross domestic saving. GDP per capita growth has positive and insignificant relationship with gross domestic saving in Turkey. Estimated lagged error correction term (ECM-1) is negative and statistically significant.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics