MODERN ÇAĞIN BAŞLICA BAŞVURU ARAÇLARI OLARAK MEDYANIN EGEMENLİK SÜRECİ: KÜRESEL SİYASİ POLİTİKALAR

Author :  

Year-Number: 2016- 44
Language : null
Konu : Medya
Number of pages: 1-12
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Sorun, medyanın gerçekten iletişim araçları olup olmadığıdır. Medyanın, tüm yaşamı yönlendiren ve yöneten araçlar durumuna gelmesi kaygı vermektedir. Herkes her gün medyayı kullanmakta, medya sayısız iletiler aktarmakta, reklamlar yoluyla çok kazanç sağlamakta, insanlar medya nedeniyle eskisinden daha çok tüketmekte ve modern çağda dünya sürekli değişmektedir. 21. Yüzyılda dünya üzerinde egemenlik kurmak isteyen bazı siyasi güçler ortaya çıkmış ve amaçlarına ulaşmak için medyayı kullanmışlardır. Medya çekici iletilerle bir yandan insanları oyalarken, bir yandan da egemen olmak isteyen siyasi güçlerin yaklaşımlarını aktarmaktadır. Medya küresel siyasi güçlerin araçlarına dönüşmüştür. Bir yandan insanları hızla tüketime yönlendirirken, bir yandan da okumayan, düşünmeyen, üretmeyen insanların çoğalmasına neden olmaktadır. Modern çağda dünya hızla değişmekte, medya dünyadaki bütün değişimleri kapatmakta ve insanlara bir hayal dünyası göstermektedir. İnsanlar pek çok siyasi gerçeğin farkına varamamaktadır. Son zamanlarda dünyada çatışmalar ve terör artmış, insanlar politik değişimlere ve savaşlara tanık olmuştur ve insanların çoğu kaygı içinde yaşamaktadır. Tüketim kültürü giderek yayılmış ve insanlar sürekli tüketmeye başlamışlardır. Çağdaş koşullar modern biçemi ortaya koymuş ve insanlar modern çağda daha az çalışmaya, daha az okumaya ancak daha çok eğlenmeye başlamışlardır. Teknolojinin cazibesine kapılan insanlar dünyanın siyasi gerçeklerini görememişler ve gerçekleri medya yoluyla izlemeyi tercih etmişlerdir. Modern çağda insanlar yüksek bir ritim içinde yaşamakta ve medyanın renkli ve eğlenceli iletileriyle sakinleşmeye çalışmaktadır. Medya insanlara içten bir dost gibi görünmekte, ancak küresel bir siyasi planın başlıca araçları olarak rolünü oynamaktadır. Medya anamal sahiplerinin ve anamal sahiplerinin arkasındaki yaklaşımların egemenliği için kullanılmaktadır.

Keywords

Abstract

The problem is that media are really communication instruments or not. It is worry reaseon that media became instruments that conduct all life. Everybody use media everyday and media convey numerous messages and gain much via advertisements and people consume more than past via media and world always changes in modern age. Some political powers who want to have sovereignty on the world emerged in 21. century and used media to arrive gheir goal. Media embroider people with attractive messages and meanwhile convey people political powers who want to have sovereignty. Media became instruments of global political powers. Media steer people to consume much and also cause increasing of ignorant and thoughtless ans lazy people. The world changes rapidly in modern age and media cover all changes in the world and show people a dream world. People can not realize many political realities. Conflicts and terrorism increased in the world recently and people witnessed different political changes and wars and most of people live disconcerting. Consumer culture increasingly spreaded and people began to consume permanently. Contemporary conditions revealed modern style and people work less and read less and make fun much in modern age. People who are attracted by technology can not watch political realities of the world and they prefer to watch realities via media. People live in a high rhythm world in modern age and try to calm down via colorful and fun messages of media. Media seems like a sincere friend but acts main components of a global political plan. Media are used for sovereignty of capitalists and political approaches of behind capitalists.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics