İSTANBUL GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ’NDE KADIN YÖNETİCİLERİN İŞGÖRENLERCE DEĞERLENDİRİLMESİ

Author :  

Year-Number: 2016- 42
Language : null
Konu : Spor
Number of pages: 51-59
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İstanbul Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nde kadın ve erkek işgörenlerin kurumda “kadın yöneticilere” bakış açılarını, bazı demografik değişkenler, kurumdaki unvanları ve kıdem yılları açısından değerlemek, çalışmanın amacını oluşturmaktadır. Araştırmanın evrenini İstanbul Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü İşgörenleri olan 297’si erkek 83’ kadın olmak üzere toplam 380 kişi oluşturmuştur. Bu çalışmada “kadın yöneticilere bakış açısını” belirleyebilmek için hazırlanan 19 maddelik anket 104 erkek ve 36 kadın olmak üzere toplamda 140 Gençlik Hizmetleri ve Spor İstanbul İl Müdürlüğü İşgörenlerine uygulanmıştır. Negiz ve Yemen tarafından 2011 yılında geliştirilen “Kadın Yönetici ile İşgörenlerin Tutumu” isimli 19 sorudan oluşan ölçek kullanılmıştır. Ölçeğin geçerliliği alfa yöntemiyle ölçülmüş ve 0,93 olarak bulunmuştur. Veriler bilgisayar ortamında değerlendirilmiştir. Normallik testi sonuçlarına göre verilerin normal dağılım gösterdiği belirlenmiştir. Betimleyici araştırma deseninin kullanıldığı araştırmanın verileri, non-parametrik özellik içerdiğinden Kuruskal-Wallis Testi ile 0,05 önem düzeyinde analiz edilmiştir. Analiz sonucunda işgörenler genel olarak kadın yöneticilerin yeterliliklerini düşük olarak görmektedirler. Erkek ve kadın işgörenlerin kadın yöneticilerin yeterlilikleri hakkındaki görüşleri arasında anlamlı farklılık vardır. Kadın işgörenler erkek işgörenlere göre kadın yöneticileri daha yeterli görmektedirler. Bunun yanı sıra; İşgörenlerin eğitim seviyeleri, yaş grupları, unvanları ve işyerlerindeki kıdem yılları ile kadın yöneticilerle çalışma tutum düzeyleri arasında farklılık bulunamamıştır.

Keywords

Abstract

The aim of this study is formulated upon the attitude of the employees of Istanbul’s Youth Services and Sport Directorate towards female managers taking into account some demographic variables such as rank within the organization and length of service of employees. The population of the study comprised of the 380 employees of Istanbul’s Youth Services and Sport Directorate; 297 were male and 83 female. In order to determine attitudes towards female managers, a survey consisting of 19 items was carried out on 140 of the employees of Istanbul’s Youth Services and Sport Directorate; 104 male and 36 female. The scale consisting of 19 questions which was developed by Negiz and Yemen in their 2011 study entitled “The Attitude of Female Managers and Employees” was implemented. The validity of the scale was measured using the alpha method and was found to be 0,93. The data was analysed in an electronic environment. According to the results of the noramlity test, the data revealed normal distribution. Due to the fact that the descriptive research design of the research data used contained a characterisitic of a non-parametric nature, the Kuruskal-Wallis Test was analaysed at a significance level of 0,05. Results reveal that employees generally viewed the competency of female managers to be substandard or at a low level. There was a meaningful difference between the views of male and female employees on the subject of female managers’ competency. Female employees viewed female managers to be more capable in contrast to male employees. Aside from this, variables such as educational attianment of employees such as their age, title and length of service did not reveal a difference in the levels of attitude towards working with female managers

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics