İNTERNET ÜZERİNDEN ELEKTRONİK PAZARLAMA YAPAN SİTELERLE İLGİLİ TÜKETİCİ DÜŞÜNCELERİ

Author :  

Year-Number: 2016- 42
Language : null
Konu : İşletme / Pazarlama
Number of pages: 127-144
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Globelleşme ve gelişen teknolojiyle birlikte tüketicilerin talep alışkanlıkları zamanla değişmiştir. internet başta olmak üzere, iletişim ve bilgi teknolojisindeki gelişimler tüketicilerin geleneksel satın alma alışkanlığını elektronik satın alma alışkanlığına dönüştürmüstür. Elektronik pazarlama sayesinde mesafe sorun olmadığından işletmeler ürünlerini pazara hızlı bir şekilde sunmakta dünya piyasalarına daha rahat bir şekilde girebilmektedir. Tüketiciler ise yorulmadan, masrafsız bir şekilde istediği ürünü en uygun fiyata istediği siteden internet aracılığı iletişimi ile anında kolay bir şekilde alabilmektedir. Bu bağlamda, elektronik pazarlamanın işletmelere ve tüketicilere sağladığı avantajların hızla yaygınlaştığı görülmektedir. Yapılan araştırmada, Tüketicilerin internetten alışveriş yapmasının demografik özelliklerine göre farklılık gösterip göstermediğini ve İnternetten Elektronik Pazarlama Yapan Alışveriş Siteleriyle ilgili tüketicilerin düşüncelerini ortaya konulması amaçlanmıştır. Bu amaçla, İstanbul’da 800 kişiye anket uygulanmıştır. Tüketicilerin, demografik özelliklere göre internetten alışveriş yapma durumu ile ilgili yapılan ki kare analizi sonuçlarına göre; yaş, medeni hal, meslek, eğitim durumu arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Bunun yanısıra, İnternetten Elektronik Pazarlama Yapan Alışveriş Siteleriyle ilgili tüketicilerin düşüncelerini ortaya koymak için faktör analizi yapılmıştır. Faktör analizi sonucu 3 alt boyut ortaya çıkmıştır. Faktör 1 Site tasarımı, faktör 2 Site Hizmeti, faktör 3 Site Avantajı olarak belirlenmiştir. İnternetten Elektronik Pazarlama Yapan Alışveriş Siteleriyle ilgili tüketicilerin düşüncelerini ölçeği alt boyutlarına, Güvenirlik analizi ve Kolmogorov Smirnov normal dağılım testi uygulanmıştır. Bunun sonucu olarak İnternetten Elektronik Pazarlama Yapan Alışveriş Siteleriyle ilgili tüketicilerin düşüncesi ölçeğinin alt boyutlarının normal dağılmadığı görülmüştür ve non parametric testlerden Mann-Whitney U testi uygulanmıştır. İnternetten Elektronik Pazarlama Yapan Alışveriş Siteleriyle ilgili tüketicilerin düşüncesi ölçeğinin alt boyutları cinsiyete göre ve kökene göre incelenmiştir. Bunun sonucunda, Cinsiyete göre; site tasarımı, site avantajı alt boyutlarına ilişkin yargılarda anlamlı farklılıklar bulunmazken site hizmeti alt boyutuna ilişkin yargılarda anlamlı farklılıklar bulunmuştur. Erkeklerin kadınlara göre site hizmetine daha fazla önem verdikleri tespit edilmiştir. Kökene göre ise; site avantajı ve

Keywords

Abstract

Consumers’ demand practices have changed in the course of time due to globalization and developing technology. The developments mainly in internet and communication and information technologies have converted consumers’ traditional purchasing practices into electronic purchasing practices. Due to the fact that distance is not a problem thanks to electronic marketing, organizations are able to release their products into market in a short time and get into the world market easily. Consumers are able to purchase the product they want from a website they prefer at an affordable price, tirelessly and instantly through internet. Within this scope, it has been seen that the advantages that electronic marketing provides to organizations and consumers spread quickly. In the survey, the aim is to determine whether internet shopping differs according to demographical features or not and the thoughts of the consumers regarding the websites which do electronic marketing on internet. For this purpose, a survey has been conducted on 800 people in Istanbul. According to chi-square analysis on the online shopping state of the consumers according to the demographical features, a significant relation has been determined between online shopping and age, marital status, occupation and educational status. In addition to this, a factor analysis has been carried out in order to propound the consumers’ thoughts on the websites that do electronic marketing through internet. 3 sub-dimensions have emerged as the result of factor analysis. Factor 1 has been determined as Website Design, Factor 2 has been determined as Website Service and Factor 3 has been determined as Website Advantage. Reliability analysis and Kolmogorov Smirnov normal distribution test have been applied to the sub-dimensions of the scale of consumer thoughts on shopping websites which do electronic marketing through internet. As a result of this, it has been seen that the sub-dimensions of the scale of consumer thoughts on shopping websites which do electronic marketing through internet do not distribute normally and Mann Whitney U test from non-parametric tests has been carried out. The sub-dimensions of the scale of consumer thoughts on shopping websites which do electronic marketing through internet have been examined according to gender and origin and consequently, whereas there are no significant differences in the attitudes of the sub-dimensions of website design and website advantage according to gende

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics