ORTAOKUL ÖĞRETMENLERİNİN DEMOKRATİK TUTUMLARI İLE ÖĞRENCİLERİN DEMOKRATİK DEĞERLERE SAHİP OLMA DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

Author:

Number of pages: 141-151
Year-Number: 2016- 44

Abstract

İnsanların demokratik bir çevrede hoşgörü içerisinde yaşaması için demokratik değerlerin ve demokratik tutumların o toplumda yer edinmiş olması gerekmektedir. Demokratik yaşam alışkanlıklarının bir toplumda yer edinmesi ise demokratik bir eğitim sistemiyle kazandırılması mümkündür. Demokratik değerlerin toplumlara kazandırılması amacı ise demokratik değerlere sahip, demokratik değerleri davranış haline getirmiş nitelikli öğretmenlerin vereceği eğitimi önemli hale getirmiştir. Bu araştırmanın öncelikli amacı ortaokul öğretmenlerinin demokratik tutumları ile öğrencilerin demokratik değerlere sahip olma düzeylerinin incelenmesidir. Bu araştırma tarama modelinde betimsel bir araştırmadır. Araştırmada verileri toplamak için “Published for the Attitude Research Laboratory” tarafından geliştirilen ve Gözütok (1995) tarafından dilimize çevrilen “Demokratik Tutum Ölçeği” ile ortaokul öğrencilerinin demokratik değerlere ne düzeyde sahip olduğunu belirlemek amacıyla 26 ifadeden oluşan İlğan, Karayiğit ve Çetin (2013) tarafından geliştirilen “Demokratik Değerler Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubu, 2014-2015 eğitim-öğretim yılında Adıyaman İli Kâhta İlçesi’ndeki 3 devlet ortaokulunun 8. sınıfında öğrenim gören 410 öğrenci ve bu okullarda görev yapan 100 öğretmenden oluşmaktadır. Verilerin analizinde frekans, yüzde, bağımsız gruplar t-testi ve tek yönlü varyans analizi (ANOVA) kullanılmıştır. Araştırma sonunda öğretmenlerin demokratik tutumlarının cinsiyete, medeni duruma, kıdem ve görev yaptığı okul değişkenine göre farklılık göstermediği belirlenmiştir. Öğrencilerin demokratik değerlere sahip olma düzeyleri cinsiyete göre bazı alt boyutlarda kızlar lehine, öğrenim görülen okul bakımından ise bazı alt boyutlarda üst ve orta sosyo-ekonomik düzey lehine anlamlı düzeyde farklılık göstermektedir.

Keywords

Abstract

The improvements in science and technology in the 21st century have led to a compulsory change process in several areas of life. Information exchange among the countries has speeded, and our world has turned into a small village. Intercultural increasing communication and Information exchange is became a necessity to having democratic values of societies in the age we live in. In order to provide people live in tolerance in a democratic environment, it is necessary for democratic attitudes and democratic values to be placed in society. Democratic life habits can only be obtained through a democratic educational system. The aim that gain to societies democratic values is became important to education to be given by qualified teachers to having democratic values. The primary aim of this study is to examine middle school teachers’ democratic attitudes and having the level of stundent’s democratic values. This study is a descriptive research. To collect data, “Democratic Values Scala” which in order to determine what level to having the stundent’s democratic values and “Democratic Attitudes Scala” which was developed by “Published for the Attitude Research Laboratory” and adapted to translate to Turkish Language by Gözütok (1995) was used in this research. The sample of the Research group consisted of 100 middle school teachers who carrying on their duties at three middle school and 410 middle school students from 8th grades at three middle school in Adıyaman Province Kâhta district.

Keywords