YABANCI DİL OLARAK FRANSIZCA’NIN ÖĞRENİMİNDE KAYGI İLE DUYUŞSAL ÖĞRENME STRATEJİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

Author :  

Year-Number: 2016- 42
Language : null
Konu : Fransız Eğitimi
Number of pages: 1-25
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Öğrenenin heyecan, korku, stres gibi duygular yaşaması yabancı dil öğrenimini olumsuz etkiler. Bu etkenler dil öğrenimini yavaşlatabildiği gibi tümüyle de engelleyebilir. Kişinin güvensizlik ve zayıflık duygusu yaşamasına neden olan kaygı durumunun olumsuz etkilerinin azaltılmasında ya da tümüyle giderilmesinde duyuşsal stratejilerin etkili bir yol olarak kullanılıp kullanılamayacağı sorusu bizi bu araştırmayı yapmaya yönelten önemli bir ölçüt olmuştur. Bu çalışmada kaygıyı azaltma ve duygusal durumu değerlendirmede duyuşsal stratejilerin kullanılmasının ne yönde etkili olabileceği araştırılmıştır. Bu amaçla 2014-2015 eğitim öğretim yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Fransız Dili Eğitimi Anabilim Dalı’nda öğrenim gören öğrencilere Horwitz’in “yabancı dil öğrenme kaygısı ölçeği” ve araştırmacı tarafından geliştirilen, 5’li likert tipi “yabancı dil öğrenmede duyuşsal stratejiler ölçeği” uygulanmıştır. Araştırma sonucunda öğrencilerin yabancı dil öğrenme kaygılarının duyuşsal öğrenme stratejilerine doğrudan etki ettiği anlaşılmıştır. Fransızca bilgi düzeyi düşük olan öğrencilerin yabancı dil öğrenme kaygılarının diğer öğrencilere göre daha yüksek olduğu, yine yurt dışı deneyimi olmayan öğrencilerin kaygı düzeylerinin diğerine oranla daha yüksek olduğu, kız öğrencilerin kaygıyla başa çıkma konusunda duyuşsal stratejileri kullanma düzeylerinin erkek öğrencilere göre daha yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

The emotions such as excitement, fear, stress that the language learner experiences affect language learning negatively.These factors either slow down or hinder language learning. In order to decrease or remove the negative effects of anxiety on learning, the question of whether emotional strategies could be used as an effective stategy has led us to do such a research. The subjects of the study were the students in the French Language Department in Education Faculty at Ondokuz Mayıs Univesity. The data were obtained through two scales, one of which was Horwit’s scale of anxiety in language learning, and the other of which was the researcher’s own scale of emotional strategies in language learning. The results have shown that anxiety has a direct influence on emotional learning strategies. It has been found that the anxiety levels of the low-level learners of French are higher than those of the other students, and also that the anxiety levels of the learners with no experience of being with native speakers of French are higher than those of the other students. The results have also shown that the levels of using emotional learning strategies of female students are higher that those of male students.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics