MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖĞRENCİLERİNİN İNTERNET BAĞIMLILIKLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ “ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ”

Author :  

Year-Number: 2016- 43
Language : null
Konu : Müzik Eğitimi
Number of pages: 475-492
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İnternet, günümüzde internet teknolojileri arasında her yaştan bireyin bilgi edinme, iletişim kurma ve bilgiyi paylaşma amacı ile faydalandığı vazgeçilmez bir kaynak haline gelmiştir. Bilgiye hızlı ve kolay erişimde en çok tercih edilen araç olan internet, diğer yandan büyük kitleleri bir araya getirmekte ve kitle iletişimine de olanak sağlamaktadır. Tüm insanlığın ilgisini çekmesinin yanı sıra internet, özellikle ergenlik ve gelişim çağındaki genç nüfusun da hayatlarının bir parçası olmuştur. Öğrenciler boş kalan zamanlarının büyük bir kısmını bilgisayar, tablet ve cep telefonu başında ve internet üzerinde geçirmektedir. Kişilerin hayatından büyük bir zaman parçasını almaya başlayan internetin, bireyin öğrenme yaşantılarında ve boş zamanlarını değerlendirme alışkanlıklarında olumlu ya da olumsuz bir etkiye sahip olması kaçınılmazdır. Bu nedenle artık hayatımızın her alanında yoğun ve aktif bir şekilde kullandığımız internetin etkilerinin neler olduğu konusunda çalışmalara ihtiyaç vardır. Araştırma, müzik eğitimi anabilim dalı öğrencilerinin internet bağımlılık düzeylerini saptamak ve bu bağımlılığın hangi değişkenlere göre farklılıklar gösterdiğini tespit etmek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmada veri toplama aracı olarak, araştırmacılar tarafından hazırlanan “Kişisel Bilgi Formu” ile "İnternet Bağımlılık Ölçeği" kullanılmıştır. İnternet Bağımlılık Ölçeği beş basamaklı likert tipi bir ölçek olup 19 maddeden oluşmaktadır. Araştırmada verilerin analizi SPSS 15.0 programı ile gerçekleştirilmiştir. Verilerin analizinde parametrik analiz tekniklerinden Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) ile Bağımsız Gruplar t-Testi kullanılmıştır. Cinsiyet, sınıf ve çalgı değişkenleri ile internet bağımlılığı arasında anlamlı ilişki bulunamamıştır. Bu araştırma ile müzik eğitimi anabilim dalı öğrencilerinin, cinsiyet, sınıf ve çalgı değişkenleri boyutunda internet bağımlılığıyla ilişkili olmadığı, internet kullanımının değişkenlerden bağımsız olarak yoğun olduğu tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

Internet, today among people of all ages to learn Internet technologies, has become an indispensable resource for communicating and sharing information with the great advantage. Information on accessing the internet quickly and easily the most preferred tool, on the other hand also allows large masses and mass communication together. All of humanity, as well as draw attention to the Internet, in particular has been a part of the lives of young people in the age of puberty and development. Students most of their leisure time on computers, tablets and beginning to spend on mobile phones and the internet. The lives of people when the Internet began to take a larger part in an i

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics