MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN ÜSTBİLİŞSEL YETENEKLER HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Author :  

Year-Number: 2016- 44
Language : null
Konu : Eğitim Bilimleri
Number of pages: 333-342
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Biliş, bireyin her hangi bir konuda bilgi sahibi olması, bilinçli duruma geçmesi, kendisini ve çevresini tanıması veya bilmesi gibi anlamlara gelmektedir. Üstbiliş ise bu süreçler esnasında bireyin kendisindeki değişimlerin farkında olması ve bu süreçleri kontrol etmesidir. Bu araştırmanın amacı; Meslek Yüksekokullarında okuyan öğrencilerin, üstbilişsel yetenekler hakkındaki düşüncelerini bazı demografik değişkenleri de göz önünde bulundurarak belirlemeye çalışmaktır. Araştırmanın örneklemini, 2015-2016 öğretim yılında Çukurova Üniversitesine bağlı Adana Meslek Yüksekokulunda okuyan 796 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada genel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen sonuçlara göre öğrencilerin, endişelenme ile ilgili olarak bireylerin düşüncelerini düzene sokacağı, motivasyonlarını artıracağı ve başarıyı yükselteceği ancak endişelenmenin problemlerden kaçmada etkili olamayacağı gibi düşüncelere sahip oldukları belirlenmiştir. Ayrıca araştırmada 1. sınıfta okuyan öğrenciler ile 2. sınıfta okuyan öğrenciler arasında sınıf düzeyi değişkenine bağlı olarak üstbilişsel yetenekler açısından anlamlı bir görüş farkının olmadığı ancak cinsiyet değişkenine bağlı olarak kadın öğrencilerin erkek öğrencilere oranla üstbilişsel yeteneklerini daha fazla kullandıkları gibi sonuçlara da ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

Cognition means that an i

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics