ÜNİVERSİTE SINAVINA HAZIRLANAN ERGENLERDE SINAV KAYGISININ İNCELENMESİ

Author:

Number of pages: 431-441
Year-Number: 2016- 44

Abstract

Üniversite Giriş Sınavı ülkemizde liseden üniversiteye geçiş aşamasındaki ergenlerin hayatında oldukça kritik bir öneme sahiptir. Artık bir sınav çağı içinde yaşamaktayız ve insanların hayatları hakkında sınavlardaki başarısına göre karar verilmektedir. Ergenler ailesel, çevresel, bireysel ve eğitim-öğretim sistemi ile ilgili nedenlerden dolayı kendilerini kaygı yaratıcı bir ortamda bulurlar. Bu araştırma üniversite sınavına hazırlanan ergenlerin sınav kaygısını belirlemek ve sınav kaygısını etkileyen çeşitli değişkenleri ortaya koymak amacıyla yapılmıştır. Araştırma; Ankara il merkezinde dershaneye devam eden on yedi-yirmi bir yaş aralığın da 236 kız, 238 erkek olmak üzere toplam 474 ergen üzerinde yürütülmüştür. Araştırmada ergenlerin kaygı düzeyleri Spielberger (1980) tarafından geliştirilen Öner (1990) tarafından Türkçe’ ye uyarlanan ‘’Sınav Kaygısı Envanteri’’ ile değerlendirilmiştir. Buna ek olarak demografik değişkenler için de araştırmacı tarafından hazırlanan Kişisel Bilgi Formu uygulanmıştır. Araştırma da anket tekniği kullanılmıştır. Anket sorularına verilen cevaplar SPSS istatistik programına girilmiştir. Araştırma sonucunda ergenlerin sınav kaygılarında cinsiyet, algılanan anne baba tutumu, ders çalışmak için ayrılan süre, sınava girerken kaygılanma durumu değişkenlerinin anlamlı fark yarattığı belirlenirken, liseden mezun olup olmama durumu, öğrenim görülen lise türü değişkenlerinin ise ergenlerin sınav kaygısı düzeylerinde anlamlı bir farklılık yaratmadığı belirlenmiştir. Sınav kaygısı açısından kız ergenlerin erkeklere oranla daha çok sınav kaygısı duydukları görülmüştür. Öte yandan ebeveynlerin tutumları sınav kaygısını etkileyen önemli bir nedendir.

Keywords

Abstract

The University Examination is a critical turning point in adolescents life during the transition period from high school to university in Turkey. We are living in a century of examinations and they also decide about their lives according to their successes in these examinations Because of parental, environmental, i

Keywords