İLKOKUL 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİ ÖĞRETİMİ KAZANIM BOYUTLARI İLE İLGİLİ SINIF ÖĞRETMENLERİ GÖRÜŞLERİ

Author :  

Year-Number: 2016- 46
Language : null
Konu : Müzik Eğitimi
Number of pages: 233-246
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı, ilkokul 4. sınıf öğrencilerinin müzik dersi öğretim programının öngördüğü kazanımlara ne ölçüde sahip olduklarına yönelik, sınıf öğretmenlerinin görüş ve düşüncelerine ulaşmak, yaşanan problemleri nedenleri ile birlikte tespit etmektir. Nitel araştırma tekniğinin ve veri toplama yöntemi olarak yarı yapılandırılmış görüşme formunun kullanıldığı araştırma, 2014-2015 eğitim-öğretim yılında Mersin il merkezinde MEB’e bağlı bulunan eğitim kurumlarında görev yapmakta olan 14 sınıf öğretmeni ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonucunda öğrencilerin; farklı ritmik yapıdaki ezgileri seslendirme, temel müzik yazı-ögelerini kullanabilme, müzikteki ses yüksekliklerini grafikle gösterebilme, öğrendiği seslerin temel özelliklerini ayırt edebilme, müziklere kendi oluşturduğu ritim kalıbı ile eşlik edebilme, kendi oluşturdukları ezgileri seslendirme, müziklerde aynı-farklı ezgi cümlelerini dansa dönüştürebilme, sınıfça ortak müzik arşivi oluşturmada görev almaya gönüllü olma, müziklerle ilgili araştırmalarda bilişim teknolojilerinden yararlanma, farklı türlerdeki müzikleri dinleyerek müzik beğeni-kültürünü geliştirme ve çevresindeki müzik etkinliklerine katılma kazanımlarında problemler yaşadıkları tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

The aim of this research is to come up with views and opinions of class teachers about how much 4th-class students in primary school get attainments from music education programme, and determine encountered problems with their reasons. The research where qualitative research technique and data collection method have been used, focuses on 14 class teachers who provide education in educational institutions of Mersin City during 2014-2015 Educational Period under Ministry of National Education. From the research, it is concluded that students confront following problems with attainments such as vocalizing the melodies with different rhythmical structures, using basic musical texts and objects, showing loudness level of music by graphics, categorizing basic characteristics of notes, vamping with their own rhythmical template, vocalizing their own melodies, converting the same-different melody series of music into the dance, voluntarily participating in creation of common music archive in the class, using information technologies in the musical researches, improving their own musical inclination-culture by listening to different genres of music and participating in musical activities.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics