SINIF ÖĞRETMENLERİNİN FEN ÖĞRETİMİ DERSİNE YÖNELİK ÖZ YETERLİLİK İNANÇLARI VE GÖRÜŞLERİ

Author :  

Year-Number: 2016- 43
Language : null
Konu : Eğitim
Number of pages: 383-396
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırma sınıf öğretmenlerinin fen eğitiminde öz yeterlik algı düzeylerini belirleyerek cinsiyete, mesleki kıdeme, en son mezun olduğu okul durumuna göre değişip değişmediğini tespit etmek amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın örneklemini 2015–2016 eğitim ve öğretim yılında Çanakkale ilinde farklı ilkokullarda görev yapan 111 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmaya katılan öğretmenlerin 72’si kadın, 39’u erkektir. Çalışmada nitel ve nicel araştırma yöntemleri uygulanılmıştır. Verilerin toplanması aşamasında, Riggs ve Enocs tarafından hazırlanan “Sınıf Öğretmeni Adaylarının Fen Öğretiminde Öz Yeterlilik İnançları” ölçeğinin Bıkmaz (2002) tarafından Türkçeye uyarlanmış versiyonu kullanılmıştır. Toplanan verilerin çözümlenmesinde SPSS 20 paket programı kullanılarak frekans, t-testi ve Anova analizi yapılmıştır. Ayrıca çalışmada daha derinlemesine inceleme yapılabilmek amacıyla gönüllü sekiz öğretmenle mülakat yapılmıştır. Mülakat sonuçları analiz edilmiştir. Araştırma bulgularına göre, sınıf öğretmenlerinin fen öğretimine yönelik öz yeterlik inançlarının genel durumunu ölçeğin üst ve alt boyutundan alınabilecek puanlar bazında incelendiğinde çalışmaya katılan öğretmenlerinin öz-yeterlik düzeyinin olumlu yönde olduğu görülmektedir. Ayrıca, öğretmenlerin fen alanındaki öz yeterlik algısı ve sonuç beklentisi cinsiyete, kıdeme göre farklılaşmadığı tespit edilmiştir. Ancak öğretmenlerin en son mezun olduğu okul yani eğitim fakültesi ya da eğitim yüksek okulu mezunu olma durumuna göre anlamlı bir fark olduğu bulunmuştur. Sonuç olarak, eğitim fakültesi mezunu sınıf öğretmenlerinin öz yeterlilik inançlarının eğitim yüksek okulu mezunu olanlara göre daha yüksek olduğu tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

This study was carried out to identify how the level of elementary teachers’ self efficacy beliefs changed in terms of some variables such as branch, gender, seniority and the type of the last graduation of the school. Sample of the study was the 111 elementary teachers who were studying 2015-2016 education semesters in Çanakkale. 72 teachers who were participating to the study were female and 39 were male. Qualitative and quantitative methods were used in the study. While the gathering the data the Scale of “Self-efficacy Belief in Science Teaching” developed by Riggs and Enochs (1990) and studied in terms of validity and reliability by Bıkmaz (2002) was used. The data gathered in this study were evaluated with SPSS 20, percent and frequency values were calculated and analyses of one-way ANOVA, t- tests were applied. Also, it was interviewed with eight elementary teachers in order to make deep investigation. According to the findings of this study, teachers’ perception of self-efficacy does not differentiate in respect to gender, seniority; it differentiates in respect to the type of the last graduation of the school. It was found that elementary teachers’ self-efficacy beliefs and outcome expectation points who were graduate faculty were higher according to teachers who were graduate college and there were significant differences between self efficacies points in favor of teachers who were graduate faculty

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics