ELİT GÜREŞÇİLERİN TARTI ÖNCESİ VE SONRASI DURUMLUK KAYGI DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Author :  

Year-Number: 2016- 46
Language : null
Konu : Spor
Number of pages: 373-377
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Kaygı; sporcuların performansını olumsuz yönde etkileyen etkenlerden biridir. Stres ve kaygı, sporcuların davranışlarında doğru karar alma yeteneklerini olumsuz olarak etkileyebilir. Stres ve kaygı altındaki sporcu, doğru karar almada ve yeteneklerini istediği gibi sergileyebilmekten uzaklaşır. Aşırı baskı altında bulunan sporcular bazı yanlış hareketler yapabilmektedir. Yapılan bu çalışmanın amacı, erkek güreşçilerin tartı öncesi ve sonrası durumluk kaygı düzeylerini karşılaştırmaktır. Güreşçilerin tartı öncesi ve sonrası durumluk kaygı düzeylerini belirlemek için Spielberg tarafından geliştirilen ve Türkçe’ye Öner ve Le Compte tarafından uyarlanan durumluk kaygı envanteri kullanılmıştır. Çalışmanın örnekleminin 2012 yılında Gençler Türkiye Şampiyonasına katılan 40 elit güreşçi oluşturmaktadır. Çalışma için 95 güreşçi ile görüşülmüş bunlardan 40 tanesi çalışmaya katılmayı gönüllü olarak kabul etmiştir. Elde edilen verilerin çözümlenmesinde SPSS 20 paket programı kullanılmıştır. Verilerin normal bir dağılıma sahip olup olmadığını öğrenmek için tek örneklem “Kolmogorov-Smirnov” testi kullanılmıştır ve verilerin normal bir dağılıma sahip olduğu tespit edilmiştir. Daha sonra verilerin homojen olup olmadığını değerlendirmek için “Anova-Homogenety of variance” testi uygulanmıştır ve verilerin homojen olduğu tespit edilmiştir. Bu ilk incelemeden sonra verilerin istatistiksel analizinde parametrik test yönteminin kullanılmasına karar verilmiştir. Tanımlayıcı istatistik ve eş örneklem t testi uygulanmıştır. Yapılan analizler sonucunda, güreşçilerin tartı öncesi kaygı düzeyinin; tartı sonrası kaygı düzeyinden daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Güreşçilerin tartı öncesi ve tartı sonrası durumluk kaygı puanlarının karşılaştırılması sonucunda, istatistiksel olarak anlamlı düzeyde bir farklılık bulunmuştur (p

Keywords

Abstract

Anxiety is one the significant factor which affects performance of athletes in a negative way. Stress and anxiety can affect ability of making right decisions negatively in athletes’ attitude. An athlete, who is under anxiety and stress, is unable to make right decisions and to perform his/her ability however S/he desires. Athletes, who are under extreme pressure, might have inappropriate behaviors. The purpose of this research is to compare elite wrestlers’ state of anxiety before-after weighing. A state of anxiety inventory developed by Spielberg and adapted to Turkishby Ömer and Le Compte has been used in order to detect wrestlers’ state of anxiety before-after weighing. Samples of this study consist of 40 elite wrestlers who attended Young wrestlers’ Turkey Championship in 2012. 95 wrestlers were met and 40 wrestlers out of these were decided to be in this research. SPSS 20 package software has been used for the analysis of data. Kolmogorov-Smirnov test has been used in order to have whether data had a normal distribution or not. Therefore, it has been found that data has had a normal distribution. Later on, Anova-Homogenety of variance test has been used in order to evaluate whether data has not had a homogeneous. After that, it has been found that data has had a homogeneous result. After the first examination; parametric test technique has been decided to be used in the statistical analysis of examined data. Diagnostic statistic and co-sample t test has been used. On the consequence of these analyses, the wrestlers’ state of anxiety before weighing has been higher than the state of anxiety that wrestlers have after weighing. As a consequence of comparison of wrestlers’ pre-weighing and post-weighing state of anxiety points on, a reasonable difference has been found statistically (p

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics