SAĞLIK KURULUŞU ÇALIŞANLARININ ÖRGÜTSEL ADALET ALGISINI BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

Author :  

Year-Number: 2016- 42
Language : null
Konu : İşletme / Sağlık Yönetimi
Number of pages: 329-343
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Çalışanların iş yerindeki kazanımlarına, bu kazanımların dağıtılmasındaki işlemlere, kazanımlarla ilgili bilgilendirilmesine ve yönetici davranışlarına göre oluşan örgütsel adalet algısı sağlık kuruluşları için büyük öneme sahiptir. Emek yoğun hizmet kuruluşları olarak tanımlanan sağlık kuruluşlarında çalışanların algı tutum ve davranışlarının örgütsel adalet ile doğrudan ilişkili olduğu bilinmektedir. Bu çalışmanın literatür kısmında örgütsel adalet kavramına ve boyutlarına açıklık getirilmiştir. Çalışmanın araştırma kısmında ise, özel sağlık kuruluşu çalışanlarının algıladıkları örgütsel adalet düzeyi ve örgütsel adalet algılarının demografik özelliklere göre farklılık gösterip göstermediği ortaya konulmuştur. Araştırma, Ekim 2015 – Ocak 2016 ayları arasında İstanbul, Kocaeli ve Yalova illerinde gerçekleştirilmiştir. Veriler özel sağlık kuruluşlarında çalışan bireylerden toplanmıştır. Araştırmada veri toplamak için anket yöntemi kullanılmıştır. Araştırma kapsamında 337 adet anket formu toplanmış; ancak istenilen kriterlere uygun 306 anket formu değerlendirilmeye alınmıştır. Araştırmada elde verilerin analizinde SPSS 22.0 istatistik paket programı kullanılmıştır. Verilerin analizinde ve bulguların elde edilmesinde, frekans, yüzde dağılımları, ortalama ve standart sapma hesaplanmıştır. İki bağımsız grubun karşılaştırılmasında Mann Whitney-U testi, ikiden fazla bağımsız grubun karşılaştırılmasında ise, Kruskal Wallis-H testi kullanılmıştır. Kruskal Wallis-H testi sonrasında farklılıkları belirlemek üzere tamamlayıcı olarak Mann Whitney-U testi kullanılmıştır. Yapılan analizler sonucunda özel sağlık kuruluşu çalışanlarının örgütsel adalet algısının yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Örgütsel adalet algılarının demografik özelliklere göre farklılık gösterip göstermediğine ilişkin yapılan analizler sonucunda, cinsiyete, yaşa, eğitim durumuna, göreve ve gelir düzeyine göre algılanan adaletin farklılık gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

Organizational justice perception, which is formed according to the gains of the employees in the workplace, the distribution process of these gains, informing of the employees about these gains and behaviors of managers, are of great importance for healthcare organizations. In healthcare organizations which are defined as labor intensive services, perceptions, attitudes and behaviors of the workers are known to be directly related to organizational justice. The literature section of this study is aimed to clarify the concept and dimensions of organizational justice. In research part, the level of organizational justice the private healthcare staff had perceived and whether their organizational justice perception varies according to demographical characteristics are examined. The study took place in Istanbul, Kocaeli and Yalova between October, 2015 and January, 2016. Data were collected through surveys from i

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics