DİNÎ-TASAVVUFi TÜRK EDEBİYATININ ÖĞRETMEN VE DERS KİTABI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Author :  

Year-Number: 2016- 43
Language : null
Konu : Dini Tasavvufi Türk Edebiyatı / Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi
Number of pages: 347-359
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmada dinî-tasavvufi Türk edebiyatı öğretimi Türk dili ve edebiyatı öğretmenlerinin görüşleri ve ders kitabı açısından değerlendirilmiştir. Bu çalışma, görüşme ve doküman analizini içeren nitel bir araştırmadır. Araştırmanın çalışma grubunu 2008–2009 eğitim ve öğretim yılında Kırşehir’deki farklı lise türlerinde görev yapan ve amaçlı örnekleme yöntemiyle belirlenen 10 Türk dili ve edebiyatı öğretmeni oluşturmaktadır. Ayrıca 10. sınıf Türk edebiyatı ders kitabındaki dinî-tasavvufi Türk edebiyatı konuları incelenmiştir. Araştırmada elde edilen sonuçlara göre Türk dili ve edebiyatı öğretmenlerinin çoğu Türk edebiyatı dersi öğretim programıyla ilgili herhangi bir hizmet içi seminer almadıklarını, öğrencilerin kelime hazinelerinin dinî-tasavvufî Türk edebiyatını anlamak için yetersiz olduğunu, öğrencilere tasavvufi kavramları anlatmakta zorlandıklarını belirtmişlerdir. Öğretmenler öğrencilerin başarılarını ölçmek için genellikle yazılı yoklama yaptıklarını ancak ortak sınavların tamamında çoktan seçmeli sınavları tercih ettiklerini belirtmişlerdir. Ayrıca öğretmenlerin çoğu “dinî-tasavvufî Türk edebiyatı” yerine “tasavvuf edebiyatı” tabirini kullandıklarını ifade etmişlerdir. Ders kitabında dinî-tasavvufi Türk edebiyatı nazım türlerinden ilahi, nefes, nutuk ve methiye örneklerine yer verilmiştir. Dinî-tasavvufî Türk edebiyatı bölümünde Pir Sultan Abdal, Niyazi Mısri, Hacı Bayram Veli ve Mevlana’ya yer verilmemiştir. Dinî-tasavvufi Türk edebiyatı bölümündeki metin altı soruları nitelik ve nicelik olarak yeterlidir.

Keywords

Abstract

In this research, teaching of Religious – Mystical Turkish Literature has been evaluated in terms of views of Turkish language and literature teachers and textbook.This study is a qualitative research including interview and document analysis. Working group of the research comprises of 10 Turkish language and literature teachers working in different types of high schools in Kırşehir in 2008-2009 education and teaching year and determined by intentional sampling method. Besides,Religious- Mystical Turkish Literature subjects were examined in the 10th grade Turkish literature textbooks. According to results we obtained in the research; most of the Turkish language and literature teachers said that they didn’t get any inservice training seminars about instructional programmes, vocabulary of students to understand Religious- Mystical Turkish Literature was insufficient and they had difficulty in explaining mystical concepts to students.Teachers pointed out that they usually used written exams to measure their students’ achievements but they prefered multiple choice exams in all of the common exams. Besides, most of the teachers stated that they used the term ‘’ mystical literature’’ instead of ‘’ Religious-Mystical Turkish literature’’. In the textbook, it has been included genres of Religious – Mystical Turkish literature such as hymn, nefes, allocution (nutuk), and praise. Pir Sultan Abdal, Niyazi Mısri, Hacı Bayram Veli and Mevlana haven’t been included in the Religious –Mystical Turkish literature section. Questions under the texts in Religious – Mystical Turkish literature section are sufficient in terms of qualification and quantification.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics