MUHAMMEDİYE VE ENVÂRU’L-ÂŞİKÎN’DE ORTAYA KONULAN PEYGAMBER TASAVVURLARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Author :  

Year-Number: 2016- 47
Language : null
Konu : Kelam
Number of pages: 215-233
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada “Muhammediye” ve “Envâru’l-Âşikîn”de ortaya konulan peygamber tasavvurları ve bunların Müslüman Türk halkının dinî anlayışlarına etkileri konusu ele alınmıştır. Nitekim her iki eser, yaklaşık beş buçuk asır boyunca Müslüman Türk halkı tarafından ilgiyle okunmuş, bir başucu kitabı olarak görülmüş ve Türklerin dinî anlayışlarının şekillenmesinde önemli bir rol oynamıştır. Her iki kitabın müellifi Bîcan kardeşler, mezkûr eserlerinde rivâyetleri naklederken tenkit süzgecinden geçirmedikleri, kitaplara girmeyi başaran her rivâyeti doğru kabul ettikleri ve bunları olduğu gibi alıp aktardıkları için yanlış tasavvurların ortadan kaldırılmasına herhangi bir katkı sağlayamamışlardır. Bu nedenledir ki, kendilerini okuyanların/ dinleyenlerin beyinlerine yanlış mesajlar vermekten de kurtulamamışlardır. Dolayısıyla her iki popüler eserde de bolca tekrarlanan yanlış peygamber tasavvurlarının menfî etkilerini ortaya koyacak, Müslümanların algı dünyalarına verdiği zararları tespit edecek ve sağlıklı çözüm önerileri sunacak kapsamlı ilmî çalışmalara ihtiyaç olduğu anlaşılmaktadır. Çünkü zayıf ve mevzû hadislere dayandırılarak oluşturulmuş yanlış peygamber tasavvurları, Müslümanların zihin dünyalarına olumsuz mesajlar vermekte ve İslâm’ın özüne aykırı anlayışların ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Bu tasavvurlar geçmişte olduğu gibi günümüzde de Müslümanların Hz. Muhammed’i ve diğer peygamberleri hak ettiği şekilde değerlendirebilmelerine engel teşkil etmektedir. Doğru bir peygamber anlayışının ikâme edilebilmesi için Kur’ân ve Sünnet bütünlüğü içinde meselelere yaklaşılması ve konunun derinlemesine analiz edilerek mezkûr tasavvurların gerçek değerlerinin ortaya konulması gerekmektedir.

Keywords

Abstract

In this study, the understandings the Prophet and its influence on the Islamic understanding of Muslim Turkish people in “Muhammediye” and “Envâru'l-Âşikîn” was studied on. For that reason, both works have played an important role in shaping of conceptions of the Prophet, have been seen as a bedside book, have been read with interest by the Muslim Turkish people for about five and a half century. Bican brothers, the authors of both books, have not mentioned the filter of criticize the narretives when they narreted in their Works. They accepted each narrative in the books true. They transfered them as they were. Therefore they did not provide any contribution the elimination of these envisages. This is why, they could not get rid of the wrong messages to listeners and readers. Thus, it was understood that there are the need of the scientific studies which will reveal the negative effects of the wrong envisages regarding with Prophets repeated in both popular Works, will identify the damages to the World of the perceptions of Muslims and offer solution proposals. Because, it was finally found out that the wrong understanding Prophet depending on both weak and fabricated hadiths had given wrong messages to Muslims subconscious/perceptions and led to contrary understandings to the spirit of Islam. This type of wrong understandings of the prophet are stil reasoning for Muslims to evaluate and understand Muhammad and the other prophets correctly such as in the past. Thus, it is required that to approach the issues in the integrity of the Qur'an and Sunnah, these wrong understanding the prophet must be made a neutral evaluation and reveal to the real values with scientific studies in order to eliminate the negative approaches that placed in the minds of people.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics