BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN TÜRK ÖĞRENCİLERİNİN PISA 2012 MATEMATİK PERFORMANSLARI

Author :  

Year-Number: 2016- 46
Language : null
Konu : Eğitim Bilimleri
Number of pages: 331-342
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

PISA sonuçları, eğitim sistemimizin güçlü ve zayıf yönlerini belirlemek gibi çok çeşitli yollarla ulusal başarının seviyesini analiz etmemizi sağlaması açısından anahtar rol oynar. Bu bağlamda, bu çalışma PISA 2012 verilerini kullanarak, PISA 2012 matematik sınavında Türk öğrencilerinin performanslarını en başarılı beş ülke (Çin, Singapur, Kore, Japonya ve Lihtenştayn) ve son beş ülke (Ürdün, Kolombiya, Katar, Endonezya, Peru) ile insan kaynakları (öğretmen maaşı), öğretmen-öğrenci oranı, okuldan sonra öğrenmeye ayrılan zaman ve sosyal aktiviteler açısından karşılaştırmıştır. Türkiye ve çalışmaya dahil edilen ülkelerin verileri düzenlenmiş ve ortalama, yüzde ve frekans dağılımları karşılaştırmalı olarak tablolarda sunulmuştur. Çalışmanın sonuçlarına göre tartışılan değişkenler bir bütün olarak değerlendirildiğinde Türkiye’nin öncelikli olarak öğrencilerin matematik performanslarını arttırması gerektiği söylenebilir. Böylece öğrenciler karmaşık problem çözme becerilerine ve yüksek beceri gerektiren yönetsel, profesyonel ve teknik mesleklere sahip olabilirler. Çalışmanın sonuçlarına göre Türkiye en başarılı beş ülkeden, son beş ülkeden ve OECD ortalamasından bahsi geçen değişkenler açısından geri kalmış durumdadır. Matematik performansını arttırmak için Türkiye politika yapıcıları, matematik performansı üzerine doğrudan etkisi olan yukarıda bahsi geçen değişkenler konusunda ivedi iyileştirme adımları atmalıdır.

Keywords

Abstract

PISA results have a key role to offer an opportunity to analyse the level of the national success in a variety of ways such as identifying strengths and weaknesses in our educational sysytem. In this context, this paper analyses the Turkish student performance in maths proficiency PISA 2012 comparing with that of the most successful five countries (China, Singapore, Korea, Japan, Liechtenstein) and the last five (Jordan, Colombia, Qatar, Indonesia, Peru) countries in human resources (teacher salary), student-teacher ratio, learning time after school, social activities using PISA data. Data of Turkey and relevant countries were arranged and presented comperatively with tables which used means, frequency and percentage. As a result of the study, evaluated as a whole in the scope of variables discussed, it can be said that first of all Turkey should increase its mathematics performances. Therefore students can have complex problem-solving skills and highly skilled managerial, professional, and technical occupations. According to results of the study, Turkey is left behind the most successful five countries, the last five countries and the OECD mean in the scope of the most of these variables. To icrease its mathematics performances, policy makers in Turkey should make an urgent improvement attempts about discussed variables which directly effect the mathematics performances.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics