ERGENLERDE AİLE İŞLEVLERİ VE İYİ OLUŞ ARASINDAKİ İLİŞKİDE AİLEDEKİ KORUYUCU FAKTÖRLERİN ROLÜ

Author :  

Year-Number: 2016- 43
Language : null
Konu : Eğitim
Number of pages: 569-581
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı, ergenlerde ailedeki koruyucu faktörler ve iyi oluş arasındaki ilişkide aile işlevlerinin aracı rolünü incelemektir. Çalışma grubu, Isparta il merkezinde farklı ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören 322 öğrenci oluşturmaktadır. Katılımcıların yaş aralığı 14 ile 19 arasında değişmektedir. Yaş ortalamaları 15.96’dır (Ss = .98). Katılımcıların %57.6’si kız, %42.4’ü erkektir. Bu çalışma kapsamında Kişisel Bilgi Formu, Aile Değerlendirme Ölçeği, Ailedeki Koruyucu Etkenler Ölçeği, Yaşam Doyumu Ölçeği ve Kısa Semptomlar Envanteri veri toplama araçları olarak katılımcılara uygulanmıştır. Değişkenler arasındaki ilişkiyi görmek için Pearson korelasyon değerlerine bakılmıştır. Ayrıca değişkenler arasındaki doğrudan ve dolaylı ilişkiler yapısal eşitlik analizi ile test edilmiştir. Korelasyon analiz sonuçları, ailedeki koruyucu faktörler aile işlevleri, psikolojik belirtiler ve yaşam doyumu arasında anlamlı düzeyde bir ilişkinin olduğunu göstermiştir. Değişkenler arasındaki korelasyon değerlerin incelendikten sonra, ailedeki koruyucu faktörler ve iyi oluş arasındaki ilişkide aile işlevlerinin aracı rolünü yapısal model aracılığıyla incelenmiştir. Gizil değişkenlerin belirlenmesinde ölçme araçlarına ait alt boyutlkar gözlenen değişken olarak belirlenmiştir. Araştırma sonuçları, ailedeki koruyucu faktörlerin aile işlevleri ve iyi oluşu anlamlı düzeyde yordadığını göstermiştir. Ayrıca aile işlevleri ergen iyi oluşunu anlamlı düzeyde yordamıştır. Yapısal modele ilişkin bulgular, ailedeki koruyucu faktörler ve iyi oluş arasındaki ilişkide aile işlevlerinin kısmi aracı rol üstlendiğini göstermiştir. Araştırma bulguları alanyazın ışığında tartışılmış ve bazı önerilerde bulunulmuştur.

Keywords

Abstract

The aim of present study is to examine the mediating role of family functioning in the relationship between family protective factors and wellbeing in adolescents. Sample consisted of 322 students enrolled in different high school in Isparta. Participants’ age ranged from 14 to 19, and were 57.6% female and 42.4% male students. Mean of age was 15.96 (SD = .98). Family Assessment Scale, Family Protective Factors Inventory, Satisfaction with Life Scale, Brief Stomps Inventory, and Demographic Variables Questionnaire were applied to participants as data collection instruments. To examine the relationships between variables, Person correlation analysis was used. Also the direct and indirect relationship between variables were tested with structural equation model. Results from correlation analysis indicated that there was a significant association between family protective factors, family functioning, psychological symptoms, and satisfaction with life. After examining the correlation analysis among variables, the mediating role of family functioning in the relationship between family protective factors and wellbeing was tested with structural equation analysis. To determine latent constructs, the subscales of scales were used as observed variables. Results from study indicated that family protective factors significantly predicted family functioning and wellbeing in adolescents. Furthermore, the findings from structural equation analysis showed that family functioning partially mediated in the relationship between family protective factors and wellbeing. Findings of study were discussed in light of literature and some suggestions were presented.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics