ULUSLARARASI ANDLAŞMALARDAN ÇEKİLME HAKKI VE ULUSLARARASI ANDLAŞMALARIN GEÇİCİ UYGULANMASI ENERJİ ŞARTI ANDLAŞMASI ÖRNEĞİ

Author:

Number of pages: 193-201
Year-Number: 2016- 44

Abstract

Günümüz modern dünyasında devletler, ikili ve çok taraflı ilişkilerini uluslararası andlaşmalar akdetmek suretiyle sürdürmektedir. Başlangıçta herhangi bir pürüz olmaksızın taraf olunan bir uluslararası andlaşma, sonraki yıllarda birçok sebepten ötürü istenmeyen bir andlaşma haline dönüşebilmektedir. Böyle bir durumda taraf devlet, andlaşmadan çekilme yoluna gidebilmektedir. Uluslararası andlaşmalara ilişkin bir diğer husus da geçici uygulamadır. Bir andlaşmanın imzalanması ile iç hukukta onaylanarak yürürlüğe girmesi arasında geçen sürede bir nevi askıda olma durumu vardır. Bu süreçteki net olmayan hukuki durum, ancak taraf devletlerin geçici uygulama konusundaki beyanları ile netleşebilir. Böyle bir durumda da geçici uygulamanın iç mevzuat hükümlerine ne derece uygun düştüğü konusunda ihtilaflar doğmaktadır. Viyana Andlaşmalar Hukuku Sözleşmesi (VAHS) ile bir uluslararası andlaşmadan çekilmenin hangi hallerde mümkün olduğu detaylandırılmıştır. Yine aynı sözleşmede, uluslararası andlaşmaların imzalanması ile iç hukukta onaylanması arasında geçen sürede geçici olarak uygulanabilirliği ortaya konulmuştur. Enerji Şartı Andlaşması (EŞA) da VAHS bağlamında bir uluslararası andlaşma olduğuna göre, bu andlaşmadan çekilmenin hangi hallerde mümkün olabileceğinin ve bu andlaşmanın geçici uygulanırlığının tartışılması gereklidir. Bu çerçevede EŞA’da bu konulara ilişkin hükümlere de yer verilmiştir. Bu bağlamda enerji yatırımları, transiti ve ticareti konularına ilişkin konuları düzenleyen EŞA, her iki hukuki durumda uygulanacak prosedürü belirten hükümler içermektedir. Ancak, andlaşmadaki bu konulara ilişkin somut hükümler yeterli olmamış, uygulamada özellikle geçici uygulama konusunda birçok uyuşmazlığı da beraberinde getirmiştir.

Keywords

Abstract

In the modern world, states maintain their bilateral and unilateral relationships by means of international agreements. An international agreement signed with no objection and hesitation may become a reluctant agreement in the course of events. In such a case parties may choose to terminate the agreement. Another important point for international agreements is temporary application. An agreement is at pending situation between signature and adoption to domestic law periods. This vague legal status of the agreement can only be clarified by parties’ declarations about the application of the agreement. The Vienna Convention on the Law of Treaties (VCLT) gives details for withdrawal from an international agreement. In addition to that VCLT sets forth provisions for temporary application of an agreement between the period of signature and adoption to domestic law. Since the Energy Charter Treaty (ECT) is an international agreement within the context of VAHS, temporary applicability of the agreement and withdrawal procedure from this agreement should be discussed. In this framework ECT includes provision for such issues. In this regard ECT, which regulates energy investments, trade and transportation, offers provisions for both temporary application and withdrawal procedures. However, in practice provisions for these subjects are not sufficient and therefore this brings up conflicts particularly about temporary application.

Keywords