HİZMET SEKTÖRÜNDEKİ PERSONELİN SEÇİMİNDE AHP VE VIKOR YÖNTEMİNİN KULLANIMI: ÖZEL HASTANELER AÇISINDAN BİR İNCELEME

Author:

Number of pages: 249-262
Year-Number: 2016- 44

Abstract

Personel bir örgütün verimini ve kârlılığını doğrudan etkileyen en önemli unsurdur. Hizmet sektörünün önemli bir alanı olan sağlık sektörü toplumun her tür ve kesiminin ilgi alanına girmesi nedeniyle sahip olduğu idari ve destek personelinin önemi gün geçtikçe artmaktadır. Çünkü hastanelerin idari ve destek personeli verimliliği ve kârlılığı doğrudan etkileyen önemli insan kaynaklarıdır. İşe uygun olmayan personelin seçimi hastanenin para, zaman ve potansiyel fırsatları kaybetmesine neden olur. Hasta ve hasta yakınları sağlık personelinin yanı sıra destek personelinden de doğru, hızlı, güvenilir ve konforlu bir hizmet beklemektedirler. Özellikle özel hastanelerde bu beklenti en üst düzeydedir. Hastane yönetiminin bu konuda sistemli ve tutarlı temellere dayalı tutumu söz konusu olduğunda sağlıklı bir seçimin yapılması mümkün olur. Beklentileri karşılayabilecek personelin seçimi için çalışmada Çok Kriterli Karar Verme (ÇKKV) yöntemleri kullanılmıştır. Personel seçim problemi için özel hastanelerin yöneticileri ile birebir görüşme yapılarak 7 kriter belirlenmiştir. İşe başvuran kişinin cinsiyeti, iş tecrübesi, eğitim düzeyi, iletişim özellikleri, fiziksel özellikleri, kişilik özellikleri ve işe devamlılığı olarak belirlenen kriterler AHP yöntemi ile ağırlıklandırılmıştır. Eğitim kriteri önceliği en yüksek olarak belirlenmiştir. 4 alternatif VİKOR yöntemine göre değerlendirilmiştir. Çalışma, personel seçiminde sayısal olmayan kriterlerin çok kriterli karar verme teknikleri ile sayısallaştırılarak daha objektif seçimler yapılabileceğini göstermiştir.

Keywords

Abstract

Personnel is the most important factor that directly affects the productivity and profitability of an organization. The health sector, an important area of the service sector, the importance of the administrative and support personnel it has is increasing day by day due to the fact that it is within every type and sector of the community's area of interest. Because the administrative and support personnel of the hospital are important human resources directly affecting productivity and profitability. The selection of unsuitable personnel for the job causes hospital to lose money, time and potential opportunities. Patients and their relatives expect accurate, fast, reliable and comfortable service form the support personnel and health personnel. This expectation is at the highest level especially in private hospitals. The hospital management's attitude based on systematic and consistent basics on this issue makes it is possible to make a healthy choice when it is concerned. Multiple Criteria Decision Making (MCDA) methods were used in the study for the selection of personnel to meet expectations. For the problem of personnel selection, one to one meeting was held with the managers of private hospitals and 7 criteria were determined. Criteria determined as the gender, work experience, educational level, communication capabilities, physical characteristics, personality traits and work continuity of the applicants were weighted by AHP method. Education criteria priority is determined as the highest criteria. 4 alternatives were evaluated according to VIKOR method. The study showed that more objective selections could be made in the personnel selection by digitizing the non-numeric criteria with multi-criteria decision-making techniques.

Keywords