FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ KÜRESEL ISINMA KAVRAMINA İLİŞKİN ALGILARININ METAFOR ANALİZİ YOLUYLA İNCELENMESİ

Author:

Number of pages: 453-466
Year-Number: 2016- 44

Abstract

Bu araştırmanın amacı, Fırat Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Ana Bilim Dalında öğrenim gören öğretmen adaylarının küresel ısınma kavramına ilişkin algılarının metafor analizi yoluyla incelenmesidir. Araştırma, var olan durumun olduğu gibi ortaya konmasını amaçladığından betimsel nitelik taşımaktadır. Araştırma verileri, “Küresel ısınma …… gibidir, çünkü ……” cümlesini içeren bir form aracılığıyla toplanmıştır. Araştırmada elde edilen verilerin toplanması, analizi ve yorumlanmasında nitel ve nicel araştırma yöntemleri birlikte kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, araştırmaya gönüllü olarak katılan 2015-2016 öğretim yılında Fırat Üniversitesi Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalının 1, 2, 3 ve 4. sınıflarında öğrenim gören 187 öğretmen adayı oluşturmuştur. Katılımcı öğretmen adayları 144 farklı metafor üretmiştir. Bu metaforlara bağlı olarak öğretmen adaylarının “küresel ısınma” algıları farklı kategoriler altında toplanmıştır. Küresel ısınma kavramına ilişkin öğretmen adayları tarafından en çok, sırasıyla “insan”, “kanser”, “ölüm” ve “soba” metaforları geliştirilmiştir. Ayrıca küresel ısınma kavramına ilişkin metaforların “doğal dengenin bozulmasına yönelik” ve ‘‘yaptıklarımızın karşılığı olarak’’ kategorilerinde daha fazla yer aldığı görülmüş olup, bu kavramlara bakış açılarının eleştirel kategorilerde yoğunlaştığı sonucuna ulaşılmıştır. Öğretmen adaylarının küresel ısınma kavramına ilişkin geliştirdikleri metaforların çeşitli değişkenlere göre farklılık gösterip göstermediği ise uygun istatistiksel yöntemler kullanılarak analiz edilmiştir. Kategorilere ilişkin sonuçlar yorumlanmıştır. Araştırmanın sonuçları doğrultusunda benzer çalışmaların ilköğretim ve ortaöğretim ile üniversitelerin farklı bölümlerinde öğrenim gören öğrencilerle de yapılarak bütüncül bir bakış açısı kazandırılması gibi önerilere yer verilmiştir

Keywords

Abstract

The aim of this study is to investigate science student teachers’ perceptions about the concept of global warming through metaphor analysis who study at Fırat University Primary Teaching Department. This is a descriptive study since it aims to display existing situation. The study’s datas were gathered through a form which included phrase like “the global warming is similar……, because…..” The data has been collected, analysed and commented by using quantitative and qualitative research methods. Sample of the study consists of 187 science teacher candidates who were studying 1, 2, 3 and 4. grade in Fırat University, at the Department of Science Teacher during 2015-2016 academic years. Regarding the participant, teachers candidates produced 144 different metaphors about global warming concept. According to these metaphors, “global warming” perceptions of the teacher candidates were grouped under different categories. The metaphors were devoloped that most were respectively “human”, “canser”, “dead” and “stove” regarding the concept of global warming by prospective teachers. Furthermore, the metaphors which were regarding the concept of global warming concentrated at the “for the degradation of the natural balance” and ‘‘deeds in rutern ’’ categories. In order to determine whether the metaphors developed by student teachers’ differ according to various variables, suitable statistical methods were used to analyse.Then the results of the categories were interpreted.Research results in line is given proposals such as similar studies carried out at the primary and secondary school with the students from different departments of the university won a holistic perspective.

Keywords