AĞIR SANAYİDEN GÜNÜMÜZE CUMHURİYET KENTLERİNDE SOSYOLOJİK BİR ÇÖZÜMLEME: ZONGULDAK/BARTIN/KARABÜK ÖRNEĞİNDE İKTİSADİ HAYATIN DEĞİŞİMİ VE KAYIP MESLEKİ KODLAR

Author :  

Year-Number: 2016- 48
Language : null
Konu : Sosyoloji
Number of pages: 27-45
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Geleneksel dönemden modern döneme geçişin önemli parametrelerinden birisi “sanayileşme” olgusudur. Sanayileşme ekonomik, sosyal ve kültürel değişimleri beraberinde getirir. Ayrıca toplumsal kimlikleri de ürettiği yeni hayat biçimleri üzerinden tanımlamaktadır. Değişen toplumsal yapının en dikkat çekici yönü ise geleneksel döneme ait olan gerçekliklerin kaybolması ve birer nostaljiye dönüşmesidir. Hazırlanmış olan çalışmada üç ana başlık etrafında Türkiye’de sanayileşme sonrası gelinen konum ve sonuçları betimlemeye çalışmıştır. Bu başlıklardan ilki, Cumhuriyet döneminin ve sonrasındaki kalkınma sürecinin en önemli ayaklarından birisi olan ağır sanayinin izlerini sosyolojik açıdan geçmişten bugüne etkileri/sonuçlarıyla birlikte sürmektir. Burada iki sunum biçiminin iç içe geçirilmesi tasarlanmıştır. Bu bağlama göre, sanayi toplumu metaforuna uygun bir biçimde göçler alan ve sosyo-ekonomik açıdan yarattığı kentsel kimliklerle nirengi noktalardan birisi olan Karabük ve Zonguldak, bugün dışarıya verdiği göçlerle bölgede geri kalmışlığın olup olmadığını da tartışmaya açmasıyla birlikte değerlendirilmiştir. Çalışmanın diğer bir ayağı bölgede yer alan ormancılık mesleğinin bir uzantısı olarak yapılan sosyo-ekonomik bağlantıları keşfetmektir. Çalışmanın son başlığında ise el sanatları ve çeşitli mesleki zanaatlarda yaşanan sosyo-ekonomik kayıplar, sebep ve sonuçlarıyla sosyolojik açıdan betimlenmiştir. Çalışmanın başlıca iddialarından birisi bölgenin kendi içerisinde yaşadığı geri kalmışlığın, Cumhuriyet dönemindeki kalkınma dinamiği olmaklığı bakımından karşılaştırmalı incelemektir. Çalışmanın sonucu açısından bölgedeki genel değişimlerle paralel bir şekilde gerçekleşen göçler ve buna bağlı olarak değişimler, Cumhuriyet dönemi Türkiyesinde kalkınmanın ana kaynağı olması bakımından, günümüzde ise yerinden saymanın temel sebepleri olması önemli önemli bir gösterge kabul edilmiştir.

Keywords

Abstract

Industrialization is a phenomenon that one of the important parameters of the transition from traditional to modern times the term. Industrialization brings economic, social and cultural changes. It also defines social identities through a new way of life. The most striking aspect of the changing social structure of the traditional term the disappearance of reality and turning into nostalgia. In the study the position and the results were described around Three main topics. The first of these titles is sociologically investigating the traces of heavy industry in republican period which is the most important pillars of the process of development. Here it is planned to nest the two presentation formats. in this context; at the beginning of republican period according to metaphors of industrial society as a city of allowing immigrants , Karabük and Zonguldak today assess as immigrate cities; that’s why nowadays it is open to discuss whether they are backward or not. . Another pillar of the study is to search the connections of socio economic extensions in the forestry of the region. The final title of the work is handicraft in the region. In this context, the reasons and economic losses in this area have been described sociologically. One of the main claims of the study in the area inhabited by its backwardness, development is to examine the dynamics of the Republican era in terms of comparative assuage. Migration taking place in parallel with the general change in the region in terms of the results of the study and change accordingly, the Republican era in terms of being the main source of development in Turkey, is an essential indicator to be the main causes of today counting the place were adopted.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics