ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BİLİMLERİ DERSİNİN DRAMA YÖNTEMİ İLE İŞLENMESİNE YÖNELİK ÖZ YETERLİK VE TUTUMLARININ BELİRLENMESİ
DETERMINATION OF PRE-SERVICE TEACHERS’ SELF-EFFICACY AND ATTITUDES TOWARD INSTRUCTION OF SCIENCE COURSE VIA DRAMA METHOD

Author : Aslı SAYLAN -- Ebru ALTINTAŞ - Hasan KAYA
Number of pages : 419-437

Abstract

Öğrencilerin öğrenmelerine yol göstermede birinci dereceden sorumlu olan öğretmenler, değişen eğitim sistemlerinin de ilk uygulayıcılarıdır. Öğretmen adayları da geleceğin öğretmenleri olarak yeni ortaya çıkan eğitim yaklaşımları ve yöntemlerini yakından takip etmeleri gerekmektedir. Drama yöntemi de yapılandırmacılık ile birlikte önem kazanan yeni çağdaş yöntemlerden biridir. Bu araştırmada 2011-2012 öğretim yılında, Türkiye’nin farklı bölgelerindeki üç üniversitenin eğitim fakültelerinin fen bilgisi öğretmenliği bölümü 3. ve 4. sınıflarında öğrenim görmekte olan 293 öğretmen adayının (189 kız ve 104 erkek) fen bilimleri dersinin drama yöntemi ile işlenmesine yönelik öz yeterlik ve tutumlarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda katılımcılara Altıntaş ve Kaya (2012) tarafından geliştirilmiş olan “Drama Yöntemi ile Fen ve Teknoloji Dersinin İşlenmesine Yönelik Öz Yeterlik ve Tutum Ölçeği” uygulanmıştır. Dolayısıyla çalışmada nicel araştırma desenlerinden tarama yöntemine başvurulmuştur. Ayrıca öğretmen adaylarının öz yeterlik ve tutum puanlarının sınıf düzeyi, cinsiyet, drama hakkında alınan ders sayısı ve öğrenim görülen üniversite değişkenlerine farklılık gösterip göstermediği de araştırılmıştır. Elde edilen verilerden, öğretmen adaylarının drama yöntemiyle fen bilimleri dersinin işlenmesine yönelik öz yeterliklerinin kararsızlık düzeyinde, tutumlarının ise yüksek düzeyde olduğu belirlenmiştir. Ayrıca, öğretmen adaylarının ortalama öz yeterlik puanları arasında hem cinsiyet, hem de sınıf değişkenine göre anlamlı bir farklılık bulunamamıştır. Buna karşın, drama yöntemi ile ilgili daha fazla sayıda ders alan öğretmen adaylarının daha yüksek öz yeterlik ve tutum puanlarına sahip oldukları görülmüştür.

Keywords

Fen Eğitimi, Drama Yöntemi, Öz Yeterlik, Tutum

Read: 667

Download: 226