SINIF ÖĞRETMENLERİNİN ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ OLAN ÖĞRENCİLERİN EĞİTİMİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ

Author:

Number of pages: 33-49
Year-Number: 2016- 44

Abstract

Bu araştırmada sınıf öğretmenlerinin özel öğrenme güçlüğü olan öğrencilerin eğitimine yönelik görüşlerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışma, nitel araştırma yaklaşımı çerçevesinde desenlenmiş olup, araştırma modeli kapsamında olan özel durum çalışması yöntemi ve birinci türden veri toplama kaynağı olan yarı-yapılandırılmış mülakat tekniği kullanılmıştır. Bu tekniğin gerektirdiği biçimde yarı yapılandırılmış mülakat soruları hazırlanmış, uzman görüşüne sunulmuş ve bir katılımcıyla pilot uygulama yapılmıştır. Araştırmanın örneklemini amaçlı örnekleme yöntemlerinden olan kolay ulaşılabilir örnekleme yoluyla rastgele seçilen 10 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırma 2014-2015 eğitim-öğretim yılının bahar döneminde Trabzon ilinde çalışan sınıf öğretmenleri ile yürütülmüştür. Mülakatlar ses kayıt cihazına kaydedilmiş, düz metin haline getirilmiş ve bulgular tablolar halinde sunulmuştur. Verilerin analiz edilmesinde temel düzey analiz biçimlerinden olan betimsel analiz ve üst düzey analizlerden yorumsal analiz kapsamındaki içerik analizinden yararlanılmıştır. Bu süreçte sürekli karşılaştırmalı metot tekniği kullanılmıştır. Yapılan araştırma sonucunda elde edilen sonuçlara göre öğretmenlerin özel öğrenme güçlüğü ile ilgili bilgi seviyelerinin yetersiz, ilgili konuda veli-öğretmen işbirliğinin zayıf ve öğretmenlerin bu güçlüklere çözüm getirme noktasında çok yeterli olmadıkları görülmüştür. Araştırmadan elde edilen sonuçlar doğrultusunda özel öğrenme güçlüğü yaşayan öğrencilerin sorunlarının en aza indirilmesine ve öğretmenlere yönelik çeşitli öneriler geliştirilmiştir.

Keywords

Abstract

The purpose of this research is to investigate primary teachers’ views about education of students with specific learning disabilities. The study designed within the framework of qualitative research approach and case study method was utilized. Semi-structured interviews were used as data collection technique. A semi-structured interview form was prepared after presented to two specialist academicians in the field for its validity. A pilot study on two teachers was also carried out in order to finalize the questions. Convenience sampling which is one of the purposive sampling is used and 10 primary teachers are selected to participate in the research. Data was collected spring semester of 2014-2015 academic year in Trabzon city. Interviews were recorded and then transcribed and findings are presented in tables where appropriate. Descriptive analysis and interpretive analysis techniques were employed for data analysis. In the process data analysis, constant comparative analysis method also is used. Results of the study indicate that, participant teachers’ knowledge level about specific learning difficulties is low, collaboration level between teachers and parents is weak and teachers are not very effective for finding solutions to overcome problems in the classroom about students with specific learning difficulties. In consideration of the results, some suggestions are made for teachers to minimize problems of children with specific learning difficulties.

Keywords