YENİ PAZARLAMA YAKLAŞIMI İÇERİK PAZARLAMASININ İNCELENMESİ VE TURİZM SEKTÖRÜNE UYGULANABİLİRLİĞİ

Author:

Number of pages: 125-140
Year-Number: 2016- 44

Abstract

Küresel, ülkesel ve yerel rekabet tüm sektörlerde olduğu gibi turizm sektöründe de, rekabet şartlarını çok ciddi bir şekilde etkilemektedir. Rekabetin şiddetlenmesi, müşteri başına ve/veya toplamda karlılıkların azalmasına yol açmaktadır. Çok fazla seçenek karşısında kalan müşteriler için avantaj var gibi gözükse de müşterilerin kendilerine uygun seçimleri yapabilmeleri güçleşmektedir. Birbirlerine çok benzeyen seçeneklerden hangisinin kendi ihtiyaçlarını karşılayabileceğini tespit edebilmeleri güçleşmeye başlamıştır. İşte bu noktada rakip seçeneklerden seçilebilir olmak için daha öncelerde de var olan içerik pazarlaması yeniden ancak daha önemli bir pazarlama silahı olarak karşımıza çıkmaktadır. Hizmet sektörü olan turizm sektöründe birbirleriyle benzerlik gösteren özelliklerle dolu tesisler, kataloglar, reklamlar, web sayfaları, sloganlar tüketicilerin karar vermelerini güçleştirmektedir. İçerik pazarlaması ile tüketicilerin daha kolay satın alma kararını verebilmeleri, işletmelerin ise rakipler karşısında avantaj sağlayabilme imkanları olacaktır. İçerik pazarlaması, hedef pazarda yer alan tüketicilerin kolay seçim yapmalarını sağlayan ve rakip seçeneklerden farkı ortaya koyan verileri konumlayabilen özelliklerde olmalıdır. Aksi takdirde işletmeler benzer özelliklerdeki işletmeler arasından seçilmeyi beklemek durumu ile karşı karşıya kalırlar ki bu durum günümüz iş dünyasının en önemli riskidir. Çalışmada turizm sektöründe içerik pazarlamasının rekabet avantajı sağlayacak şekilde nasıl kullanılması gerekliliği üzerine araştırma yapılmıştır. Araştırmada öncelikle içerik pazarlaması kavramı ele alınmış, kavramın yıllar içerisindeki değişimi irdelenmiştir. Analiz kısmı için daha önce uygulanmış içerik pazarlaması örneklerine kartopu örnekleme metodu kullanılarak ulaşılmıştır. Ardından örneklere ait verilerin tanımlayıcı istatistik bilgileri analizine yer verilmiştir. Son olarak içerik pazarlaması kavramının gereklilikleri ve örneklerin analizinden faydalanılarak turizm sektörü için bazı önerilerde bulunulmuştur.

Keywords

Abstract

Global, territorial and local competition seriously effect competition conditions in tourism sector as in all sectors. The exacerbation of the competition causes a decrease in the profitability for per customer or in total. Although many options appear to be an advantage for the customers, it gets difficult to select the appropriate options for customers. It also started to get difficult to determine which option suits best to meet their needs between options, which are nearly similar. At this point, content marketing, which previously existed confront us again as a more important marketing plan to be electable from competitor options. Facilities, catalogues, advertisements, web pages, mottoes which are similar with each other in tourism sector that is a service industry makes consumers’ decision making process complicated. With content marketing consumers will have the opportunity to make easier purchasing decisions and businesses will have the opportunity to gain advantage against competitors. Content marketing should have the features of providing easier selection for consumers who are in the target market and data positioning which puts a difference within competitor options. Otherwise, businesses are subject to wait to be selected from similar businesses, which is the most important/dangerous risk in today’s business world. This study seeks to search on how to use content marketing to provide competitive advantage in tourism sector. Primarily, the term content marketing was defined and the alteration of the term within years was examined. For the analysis Snowball Sampling Method was used to gain the content marketing samples, which were previously implemented. Then, samples’ descriptive statistics information analysis was included. Lastly, some suggestions were made for the necessity of the term content marketing and for the tourism sector by benefiting from the analysis of the samples.

Keywords