YEME BOZUKLUKLARI TEDAVİSİNDE AİLE TERAPİSİ YAKLAŞIMI: BİR GÖZDEN GEÇİRME

Author :  

Year-Number: 2016- 50
Language : null
Konu : Psikoloji
Number of pages: 541-551
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Yeme bozuklukları 80’li yıllarda genç kızlarda yaygınlığının artması sonucu ele alınan, özellikle 2000’li yıllardan sonra daha çok araştırılan bir psikiyatrik hastalık grubudur. Anoraksiya nervoza ve bulimiya nevrozayı da içine alan tanısı kolay olan, ancak tedavisi hala tartışılan bir tanı grubudur. Tedavide genellikle aynı anda birçok psikoterapi yöntemlerinden yararlanılsa da, bu terapi türleri arasında aile terapisinin etkinliği giderek daha çok fark edilmektedir. Beden imajı bozukluğu ile de alakalı olan yeme bozuklukları, daha çok ergenlik döneminde ortaya çıkmaktadır ve bu bozukluğun tedavi sürecine ailenin de dahil edilmesi son derece önemlidir. Bu literatür incelemesinin amacı yeme bozuklukları ve aile terapisi arasındaki ilişkiye yönelik yapılan araştırmaları inceleyerek bu alandaki öncelikleri ve yeme bozuklukları tedavisinde aile terapisinin etkililiğini belirlemektir. Literatür incelemesinde, incelemenin amacına uyan, 2005- 2015 yılları arasındaki 61 akademik çalışmanın bulguları değerlendirilmiş ve yeme bozukluğu ile aile terapisi arasındaki ilişkiye yönelik literatür bulguları gözden geçirilmiştir. Aile terapisinin yeme bozuklukları tedavisinde en iyi uygulama olduğu, bireyin anne-babası ile kurduğu ilişki biçiminin yeme bozuklukları üzerinde etkili olduğu, özellikle çocuk ve ergenlerin tedavisinde çok etkili sonuçlar verdiği belirlenmiştir. Hatta aile terapisinin birçok terapiye kıyasla tedavide 2-3 kat daha başarılı olduğuna ulaşılmıştır.Yeme bozukluklarıyla mücadele etmek için geliştirilen en başarılı tedavi programları arasında aileye dayalı tedaviler yer aldığı için bu konuyla ilgili yapılan araştırmalar önemlidir. Yeme bozuklukluklarında aile terapisi yaklaşımının sıklığı ve etkililiği konusunda çok yönlü çalışmalar yapılması, aynı zamanda kısa süreli terapiler yerine aile terapisinin daha fazla kullanılması için, aile terapisinin etkililiğini ortaya çıkaracak daha derinlemesine çalışmaların yapılması önerilir.

Keywords

Abstract

Eating disorders are a group of psychiatric disorders, studied more especially after 2000 due to prevalence in female teenagers increased in the 80s. Its diagnosis, including anorexia nervosa and bulimia nervosa, is easy, but its treatment is still controversial. Despite many psychotherapeutic methods usually used in the treatment simultaneously, the effectiveness of family therapy is increasingly noticeable among these types of therapy. Associated with body image disorders, eating disorders emerge in adolescence mostly, and it is extremely important to include families in the treatment process of this disorder. The purpose of this literature review is to investigate the researches on the relationship between eating disorders and family therapy, and to determine the priorities in this regard as well as the effectiveness of family therapy in the treatment of eating disorders. In the literature review, results of 61 studies, which fit the purpose of this review and published between 2005 and 2015, were evaluated, and the findings of the literature on the relationship between family therapy and eating disorder were discussed. It was determined that the family therapy is the best practice for the treatment of eating disorders, the type of relationship between the i

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics