ÖĞRETMENLERİN DİJİTAL OKURYAZARLIK KAVRAMINA İLİŞKİN METAFORLARININİNCELENMESİ

Author :  

Year-Number: 2016- 50
Language : null
Konu : Eğitim Bilimleri
Number of pages: 387-396
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada ilkokul ve ortaokullarda görev yapan öğretmenlerin “dijital okuryazarlık” kavramına ilişkin metaforlarının incelenmesi amaçlanmıştır.Değişen ve gelişen teknolojiyle birlikte bireylerin öğrenme özellikleri ve yöntemlerinin yanı sıra çağın öğrenenden beklentilerinin de değiştiği görülmektedir. Teknolojiyi hayatının vazgeçilmez bir parçası olarak gören ve dijital yerliler olarak adlandırılan yeni neslinteknoloji odaklı eğitim süreçlerini tercih ettiği bilinmektedir. 21. Yüzyılda toplumun değişen talepleri öğrenen profilini de etkilemektedir. Çağın gereksinimleri ve bireyin potansiyellerinin doğal bir sonucu olarak yeni becerilerin ortaya çıktığı görülmektedir. Bu becerilerden biri olan ve 21. Yüzyıl öğrenenin özellikleri olarak ifade edilen dijital okuryazarlık kavramının dijital yerlilerle sürekli etkileşim halinde olan öğretmenler tarafından nasıl algılandığı, dijital okuryazarlık kavramının pratikteki anlamını ortaya çıkarması açısından önemli olduğu düşünülmektedir. Araştırma nitel araştırma yöntemlerinden tarama modelinde hazırlanmıştır. Araştırmanın örneklemi, amaçlı örnekleme yöntemlerinden biri olan maksimum çeşitlilik esas alınarak seçilmiştir. Buna göre, Samsun iline bağlı ilkokul ve ortaokullarda görev yapan 34 ilkokul ve ortaokul öğretmeni örnekleme alınmıştır. Veri toplama aracı olarak, açık uçlu bir görüşme formu oluşturulmuştur. Görüşme formunda öğretmenlerden “Dijital Okuryazarlık ……… gibidir; çünkü …….” cümlesini tamamlamaları istenmiştir. Araştırma sonuçları öğretmenlerin dijital okuryazarlık kavramına ilişkin olarak 32 farklı metafor geliştirdiklerini bu metaforların Bilgi Okuryazarlığı, Teknoloji Okuryazarlığı ve Sosyo-Duygusal Okuryazarlık olmak üzere 3 farklı kategoride toplandığını göstermektedir. Araştırma sonuçlarına göre ilkokulda görev yapan öğretmenlerin daha çok “Bilgi Okuryazarlığı”, ortaokulda görev yapan öğretmenlerin ise “Sosyo-Duygusal Okuryazarlık” kategorisindeki metaforlarla dijital okuryazarlık kavramını açıkladıkları tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

The purpose of the study is examining the metaphors towards digital literacy of primary school and secondary school teachers. Learning features, methods and expectations from learners has changed with the developing technology. Generation called digital natives use technology indefeasibly who prefer technology based educational processes. Changing society expectations affect the learner profile and features. Requirements of new century and potentials of i

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics