ÇALIŞAN PERFORMANSININ ÖRGÜTSEL İMAJ VE PSİKOLOJİK SERMAYE BAĞLAMINDA İNCELENMESİ: VAKIF ÜNİVERSİTELERİ ÖRNEĞİ

Author :  

Year-Number: 2016- 46
Language : null
Konu : İşletme / Yönetim ve Organizasyon
Number of pages: 187-198
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bireysel performans artışının örgütsel performans artışını sağladığı birçok araştırmada ifade edilmektedir ve çalışanların bireysel performans algılarını olumlu yönde etkileyebilecek bireysel ve örgütsel faktörlerin önemi gün geçtikçe daha fazla anlaşılmaktadır. Bu sebeple bu çalışmanın amacı çalışan performansının psikolojik sermayeden ve psikolojik sermayenin ise örgütsel imajdan nasıl etkilendiğini belirlemektir. Araştırma evrenini vakıf üniversitelerinin akademik personelleri oluşturmaktadır ve araştırma örneklemi basit rassal örnekleme yöntemiyle belirlenmiştir. Araştırma, İstanbul Avrupa yakasında hizmet veren 14 vakıf üniversitesinin toplamda 205 çalışanı üzerinde anket tekniği kullanılarak uygulanmıştır. Örgütsel imaj ve çalışan performansı tek boyut ile ölçülürken psikolojik sermaye umut, iyimserlik, psikolojik dayanıklılık ve özyeterlik olmak üzere dört boyut ile ölçülmüştür. Elde edilen anket verileri doğrulayıcı faktör analizleri, güvenirlik analizleri, korelasyon analizi ve regresyon analizleri aracılığı ile değerlendirilmiştir. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre örgütsel imaj, psikolojik sermayenin umut, iyimserlik, psikolojik dayanıklılık ve özyeterlikten oluşan tüm boyutlarını olumlu yönde anlamlı bir şekilde etkilemektedir. Diğer taraftan psikolojik sermayenin umut ve psikolojik dayanıklılık boyutları çalışan performansını pozitif yönde anlamlı bir şekilde etkilerken iyimserlik ve özyeterlik boyutları çalışan performansının artışında önemli bir rol oynamamaktadır. Bu bulgularla akademisyenlerin performanslarını arttırabilmek için psikolojik sermayenin umut ve psikolojik dayanıklılık unsurlarının örgütsel imaj ile olumlu yönde etkilenmesi gerektiği sonucuna varılmıştır. Bazı sınırlılıklara rağmen araştırmanın yöneticilere, çalışanlara ve araştırmacılara önemli ipuçları sunacağı düşünülmektedir.

Keywords

Abstract

In many studies it is stated that increase in i

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics