OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ

Author :  

Year-Number: 2016- 46
Language : null
Konu : Çocuk Gelişimi
Number of pages: 379-394
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Okul öncesi dönem, çocuğun öğrenme potansiyelinin en yoğun olduğu, temel alışkanlıklarının, zihinsel yeteneklerinin en hızlı geliştiği ve biçimlendiği dönemdir. Kişilik gelişiminin başladığı ve şekillenerek görünür kılındığı bir zaman dilimidir. Bu dönem, birbiri ile ilişkili ve paralellik gösteren kritik bir süreçtir. Bu kritik süreçte çocukların tüm gelişim alanlarını destekleyecek eğitim programları ve bu programı uygulayacak öğretmen, önemli bir unsurdur. Ülkemizde mevcut “36-72 Aylık Çocuklar İçin Okul Öncesi Eğitimi Programı” 2006 yılında geliştirilmek üzere uygulamaya konulmuştur. Ulusal ve uluslararası alan araştırmaları, uygulamadan gelen geri bildirimler ve Okul Öncesi Eğitiminin Güçlendirilmesi Projesi çalışmaları kapsamında yapılan mevcut durum analizleri, dikkate alınarak program geliştirme çalışmaları yapılmıştır. Okul öncesi eğitimin niteliğinin artırılması ve öğretmenlerin öğretim sürecinde planlı programlı ve güdümlü olmaları amacıyla hazırlanan okul öncesi eğitim programı, 2013-2014 eğitim öğretim yılından itibaren güncellenerek tüm okul öncesi eğitim kurumlarında uygulamaya konulmuştur. Program, birçok ulusal ve uluslar arası araştırmaların sonucunda ortaya çıkmış sarmal ve eklektik bir yapıya sahiptir. Programın amacı, çocukların tüm gelişim alanlarındaki becerilerinin gelişimini desteklemek, bu becerileri en üst düzeye çıkarmak ve bu gelişim alanlarındaki eksiklikleri gidermektir. Program aynı zamanda okul öncesi öğretmenlerine, seçilen kazanımlara ulaştırıcı etkinliklerin hazırlanmasında nitelikli bir kılavuzdur. Bu sebeple öğretmenlerin aylık ve günlük eğitim akışlarını hazırlarken okul öncesi eğitimi programından en üst düzeyde faydalanmaları beklenir. Zira Okul öncesi eğitimde temel öğe, okul-aile ve çocuktur. Okul öncesi eğitim, çocuğun ihtiyaçlarına cevap verebilmeli ve ailelerin beklentilerini karşılayabilecek kazanımlara sahip olmalıdır. Bu nedenle Okul öncesi öğretim sürecinin, öğretmenler tarafından eğitim programına göre titizlikle hazırlanması ve uygulanması gerekmektedir. Bu durum okul öncesi öğretmenlerinin, mesleki alanda etkin ve yetkin olmasını gerektirmektedir. Bugün Türkiye’de eğitim sistemimizde uygulanan MEB Okul Öncesi Eğitim Programı, nitelikli öğretim faaliyetlerinin planlanması, hazırlanması ve uygulanmasında öğretmenlere büyük kolaylıklar sağlamaktadır. Okul öncesi eğitim programı ile bütün okul öncesi eğitim kurumlarında eş güdümlü eğitim öğretim faaliyetleri yürütülür. Böylece nitelikli bilişsel uyarıcı

Keywords

Abstract

Pre-school is the period when the children have the greatest potential to learn, and mental abilities, and basic habits are developed the fastest. It is a period of time when personality development starts, is formed and can be observed. It is a critical interrelated process. Teaching programs and the teachers to implement the program, which can support all areas of developmental of children are important elements. The present “Pre-school Education Program for 36-72 Months Old Children” in Turkey was put into practice in 2006, to be developed. Program development studies were conducted based on national and international researches, feedbacks from the practice, and analyses conducted within the context of Development of Pre-school Education Project. Pre-school teaching program developed in order to increase the quality of pre-school education, and provide teachers with a planned program was put into practice in all pre-school education institutions as of 2013-2014 educational year. A cyclical and eclectic program was developed as a result of many national and international researches. The purpose of the program is supporting the development of skills in all areas of development, maximizing these skills, and making up the deficiencies in these areas of development. Additionally, the program is a qualified guide for teachers for preparing activities to attain the selected objectives. For this reason, teachers are expected to make full use of pre-school education program as they plan monthly and daily educational processes, because main elements of pre-school education are school-family and the child. Pre-school education should be able to meet the needs of children, and provide acquisitions that can meet the expectations of the parents. For this reason, pre-school teaching process should be planned and implemented carefully by the teachers. This requires proficiency and competency in the profession of teaching. Present Ministry of National Education Pre-school Education Program practiced in the educational system in Turkey provides teachers with great conveniences in planning, and implementing qualified educational activities. Coordinated educational activities can be practiced in all pre-school education institutions with pre-school education program. This way, qualified cognitive stimulants can be provided, and experiences to be gained in a social and affective environment with rich linguistic interactions are offered in a planned and

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics