FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLİMSEL ARAŞTIRMALARDA PROBLEM, HİPOTEZ VE MODEL BELİRLEME DURUMLARININ İNCELENMESİ
THE EVALUATION OF SCIENCE TEACHER CANDIDATES' STATUS OF PROBLEM, HYPOTHESES AND MODEL REPORTING IN SCIENTIFIC RESEARCHES

Author : Elif BENZER
Number of pages : 335-344

Abstract

Bu çalışmanın amacı fen bilgisi öğretmen adaylarının farklı araştırmalar için bilimsel yöntemin basamaklarından problem, hipotez ve model belirleme durumlarını tespit etmektir. Bu doğrultuda fen bilgisi öğretmenliği üçüncü sınıf öğrencilerinden 39 öğretmen adayı ile çalışma yürütülmüştür. Betimsel desene göre şekillendirilen çalışma doğrultusunda öğretmen adaylarından kendi istekleri doğrultusunda gruplara ayrılmaları istenmiş, dokuz grup elde edilmiştir. Bu gruplar, onlara dağıtılan amacı belirlenmiş dokuz örnek olay için problem, hipotez cümleleri yazmaya ve model oluşturmaya çalışmışlardır. İstenilen bilgiler yazıldıktan sonra her grup kendinden sonraki gruba örnek olayını verirken kendisinden önceki gruptan aldığı örnek olayda yazılan problem, hipotez ve modeli düzeltme, yeniden yazma veya onaylama uğraşına girmiştir. Bu döngü yedi dakikada bir, her gruba ilk başta yazdığı kâğıt geri gelene kadar sürmüştür. Bu uygulamayla bütün grupların bilgi yanlışlıkları veya eksikliklerinin olup olmadığını görmek mümkün olmuştur. Böylece öğretmen adaylarının diğer grupları eleştirirken doğruyu bulmaya dönük bir uğraş içine girip aktif öğrenme ortamının oluşması sağlanmıştır. Grupların cevapları, her bir grup için doğru veya yanlış olma durumuna göre frekans ve yüzdeleştirilerek değerlendirilmiştir. Çalışmanın sonucunda öğretmen adaylarının korelasyonel bir çalışma olarak kurgulanan olaylarda problem, hipotez ve model belirlemede başarılı oldukları; ancak nedensel karşılaştırma, tarama ve deneysel araştırma desenlerinde problem, hipotez veya model belirlemede yanlışlıklar yaptıkları tespit edilmiştir.

Keywords

Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Fen Eğitimi, Fen Bilgisi Öğretmen Adayları

Read: 697

Download: 225