TÜRKİYE’DE YAMAÇ PARAŞÜTÇÜLERİNİN PROBLEMLERİ

Author :  

Year-Number: 2016- 48
Language : null
Konu : Beden Eğitimi ve Spor
Number of pages: 433-457
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Yamaç paraşütü, Türkiye’de son yıllarda gelişmekte olan sporlar arasında yer almaktadır. Uçuş bölgelerinin tespiti gün geçtikçe devam etmekte ve yeni yerler keşfedilmektedir. Ancak yamaç paraşütü doğa ve hava şartları itibariyle her an, her yerde yapılamadığı gibi sporcular açısından birçok problemi de beraberinde getirmektedir. Bu araştırma konusu yurt dışında ve Türkiye’de henüz çalışılmamış olması açısından büyük önem taşımaktadır. Ayrıca araştırma, Türkiye’de yamaç paraşütü ile ilgilenen sporcuların ne tür problemlerle karşılaştıklarını ilgili kurumlara duyurmak açısından da önem arz etmektedir. Bu amaçlar doğrultusunda araştırmada, Türkiye’de yamaç paraşütü ile ilgilenen sporcuların karşılaştıkları problemler ile sporcuların kişisel bilgilerinden elde edilen bağımsız değişkenlere göre sporcuların bu problemlerinin farklılaşıp farklılaşmadığı ortaya konulmuştur. Araştırmanın katılımcıları, 2014-2015 bahar spor sezonunda Türkiye’de çeşitli sportif havacılık kulüplerinde lisanslı ve aktif olarak uçuş yapan 363 (53 kadın, 310 erkek) yamaç paraşütçüsüdür. Betimsel nitelikteki bu çalışmada veri toplama araçları olarak araştırmacı tarafından geliştirilen “Kişisel Bilgi Formu”, “Yamaç Paraşütçülerinin Problemleri Anketi (YPPA)” ve “Açık Uçlu Soru Formu” kullanılmıştır. Araştırmada “Yamaç Paraşütçülerinin Problemleri Anketi (YPPA)”nden elde edilen verilerin değerlendirilmesinde, istatistiksel yöntem olarak frekans, yüzde dağılımları ve kişisel bilgilerde ikiden fazla bağımsız grup olduğu için Kruskal Wallis H-Testi analizi kullanılmıştır. Kruskal Wallis H-Testi sonucunda anlamlı farklılık içerdiği saptanan problem cümlelerinde hangi bağımsız gruplar arasında anlamlı farklılık olduğunu belirlemek amacıyla alt grupların ikili kombinasyonları üzerinde Mann Whitney U-Testi yapılmıştır. Çalışma sonucunda, problemler anketinin sporcuların yaşları, sertifika seviyeleri ve spor eğitimi aldıkları yere göre anlamlı farklılık gösteren maddelere sahip olduğu tespit edilmiştir. Türkiye’de yamaç paraşütçülerinin karşılaştıkları problemlerin tespiti konusunda elde edilen bulguların yamaç paraşütü sporu ile ilgilenen sporcular, antrenörler ve ilgili kurum ve kuruluşlardaki yöneticiler için önemli bilgiler içerdiği ifade edilebilir.

Keywords

Abstract

Paragliding is one of the developing sports in Turkey. Detections of flight regions have continued day by day and new locations have been explored. However, as paragliding isn’t done everywhere because of natural and weather conditions, it brings many problems for sportsmen in its wake. As it hasn’t been researched before in Turkey and abroad, this study is of vital important. Also, the study is crucial because it enables institutions to see what problems the sportsmen face. In this study, it has been discussed whether the problems the sportsmen have and independent variables obtained from their personal information are different. Participants of the study consists of 363 paragliding athletes (53 women, 310 men) who are licensed in certain aviation sports clubs in Turkey and paragliding actively within 2014-2015 spring sport season. As data collection tool in the study, "Personal Information Form" developed by the researcher, "Survey of Paragliders Problems (YPPA)", and "Open-Ended Question Form" were used. In the study, as there are more than two independent groups in percentage and personal information, the analysis of Kruskal Wallis H-Test has been used as a statistical method in the evaluation of data obtained from “Survey of Paragliders Problems (YPPA)”. As a result of Kruskal Wallis H-Test, in order to determine which independent groups have significant difference in detected problem sentences, Mann Whitney U-Test has been done in binary combinations of subgroups. At the end of the study, the survey has certain points with meaningful differences depending on sportsman’s ages, certificate level and sport education. It can be stated that this study provides important information for athletes interested in paragliding, coaches and the manager of relevant institutions and organizations.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics