TÜRKİYE’DE İŞ ZEKASI KULLANAN İŞLETMELERDE KULLANICI MEMNUNİYETİNİN SİSTEM KULLANIMI VE PERFORMANS ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İŞ ZEKASI AÇISINDAN İNCELENMESİ

Author :  

Year-Number: 2016- 46
Language : null
Konu : Yönetim Bilişim Sistemleri
Number of pages: 403-417
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Gelişmekte olan ülkelerin küresel ortamda konumlarını sürdürebilmeleri için, yenilikçiliğe önem vermesi, bilim ve teknoloji kapasitesi artırması, bilgi ve iletişim teknolojilerinin etkin biçimde kullanabilmesi büyük önem taşımaktadır. Bu çalışma kapsamında ulaşılmak istenilen ana amaç; Türkiye’de iş zekası kullanan ve iş zekası çözümleri üreten firmalarının (SAP, SAS, Microsoft, Oracle) referansları içinde faaliyet gösteren işletmelerde iş zekası kullanım düzeyi ile son kullanıcı memnuniyeti arasındaki ilişki düzeyinin tespit edilmesidir. Aynı zamanda ulaşılmak istenen bir başka amaç ise; son kullanıcı memnuniyeti ile bireysel performans arasındaki ilişki düzeyinin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda literatür taraması yoluyla bir teorik çerçeve oluşturulmuştur. Literatürde işletmelerde son kullanıcı memnuniyeti, system kullanımı ve iş zekası kullanım düzeyi ile bireysel performans arasındaki ilişki üzerine kaynaklar taranmış ve oluşturulan teorik çerçeve ile irtibatlandırılmak üzere ampirik bir araştırma yapılmıştır. Ampirik araştırma, sektör farkı gözetmeksizin faaliyette bulunan işletmelerdeki “223” adet yönetici, son kullanıcı ve geliştiriceye, son kullanıcı memnuniyeti ve bireysel performans ölçeklerini içeren anket uygulanması suretiyle yapılmıştır. Araştırmaya katılanların son kullanıcı memnuniyeti ile ilgili cevapları incelendiğinde; iş zekası kullanımından dolayı mevcut bilgi sistemlerinin onların bilgi gereksinimlerini karşıladığına inanması ölçüsünün arttığını ifade etmişlerdir. Araştırma sonucunda; Son kullanıcı memnuniyeti ile bireysel performans arasında anlamlı ve pozitif yönlü bir ilişkinin olduğu ve son kullanıcı memnuniyetinin bireysel performansı %50 ve üzeri oranında etkilediği gözükmektedir. Ampirik araştırma sonuçlarına genel olarak bakıldığında son kullanıcı memnuniyetinin bireysel performans düzeyini arttırdığı görülmektedir.

Keywords

Abstract

In order to maintain their position in the global environment, it is very important for developing countries to attach importance to innovation, to increase its science and technology capacity and to use information and communication technologies more efficiently. The main aim of this study is to empirically test a framework identifying the relationships between end-user computing satisfaction and system usage in the enterprises operating within the references of the companies (SAP, SAS, Microsoft, Oracle) using the business intelligence in Turkey and producing business intelligence solutions. At the same time aimed to determine the relationship between end-user satisfaction and the level of i

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics