DOMENICO SCARLATTI’YE AİT ORTA DÜZEYDEKİ SONATLARIN PİYANO EĞİTİMİNDE KULLANILABİLİRLİĞİNİN İNCELENMESİ

Author :  

Year-Number: 2016- 45
Language : null
Konu : Müzik
Number of pages: 173-188
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Mesleki müzik eğitimi verilen kurumlardaki piyano eğitiminde tüm dönemlere ait repertuar çalışmaları yapılmaktadır. Her dönemin kendine özgü özellikleri çalışılan eserlere de yansımakta ve bu eserler arasında stil, tür, çalış tekniği ve yorum farklılıkları bulunmaktadır. Piyano eğitiminde öğrencilere teknik ve yorum konusunda yeterlilik kazandırabilmek için dönemlerin özelliklerine ait farklılıklarının bilinmesi gerekmektedir. Bu çalışmada Barok döneme ait özellikler üzerinde durularak, dönemin ünlü bestecilerinden Domenico Scarlatti’ye ait orta düzey piyano sonatları incelenmiştir. Buna göre bu araştırmanın amacı; D. Scarlatti’ye ait orta düzeydeki piyano sonatlarının öğrencilere kazandırdığı davranışları incelemek ve bu sonatların piyano eğitiminde kullanılabilirliğini ortaya koymaktır. Betimsel tarama modelini esas alan bu araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman analizi yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın konusu olan orta düzeydeki sonatlar; alt-orta düzey (early-intermediate), orta düzey (intermediate) ve üst-orta düzey (late-intermediate) şeklinde sınıflandırılmıştır. Seçilen eserler, teknik ve müzikal özelliklere göre iki boyutta analiz edilmiştir. Araştırmanın sonucunda Scarlatti’ye ait orta düzey sonatların, Barok döneme ait teknik ve müzikal özelliklerden oluşan davranışları kazandırdığı sonucuna varılmıştır. Ayrıca dönemin özellikleri düşünüldüğünde yeni teknikleri de barındırdığı görülmüştür.

Keywords

Abstract

It is known that the works belong to all eras in a repertoire in piano education are performed by the students especially at the institutions providing professional music education. Each work in a repertoire consists of specific features regarding to the properties of the periods, and the some differences in style, genre, techniques and interpretation are existed. These differences should be known in order to improve the students’ technical and musical skills in piano education. In this study, the characteristic features of Baroque Era were emphasized, and intermediate piano sonatas of Domenico Scarlatti who was a famous composer in Baroque Era, were examined. Accordingly, the aim of this research was to investigate the behaviours gained by D. Scarlatti’s intermediate level sonatas for the students and to reveal the usability of these works in piano education. In this descriptive survey model research, document analysis, a qualitative research method, were used. The levels of intermadiate sonatas were classified in three as early-intermediate, intermediate, and late-intermediate. Selected sonatas in these levels were analysed according to the technical and musical properties. The results indicated that Scarlatti’s intermediate level sonatas gained the behaviours consisted of the technical and musical properties concerning the Baroque Era. Morever, it was observed that Scarlatti’s works contained technical innovations according to the properties of the period.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics