AĞRI EFSANELERİNDE YER ALAN EĞİTSEL UNSURLAR

Author :  

Year-Number: 2016- 46
Language : null
Konu : Türkçe Eğitimi
Number of pages: 247-258
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Kaynağı bir inanca dayanan ve insanda yaşanmışlık izlenimi uyandıran hayalî hikâyelere efsane denir. Efsaneler, sözlü geleneğe ait olup olağanüstü motiflerle süslü anlatım ürünleridir ve genellikle kutsal niteliktedir. Efsane anlatıcı ve dinleyicileri, efsanede geçen olayların gerçekten yaşandığına inanırlar. Efsane, bu yönüyle masaldan ayrılır. Efsane anlatıcısı, anlattığı olayı bir kaynak ya da belgeye dayandırır. Gizemli bir dünyanın ürünleri olan efsaneleri akıl yolu ile kavramak güçtür. Ağrı efsanelerindeki eğitsel unsurların tespit edilip, bu efsanelerle bireylere verilen mesajların belirlenmesi bu çalışmanın amacını oluşturmaktadır. Araştırmanın özgün olmasına özen gösterilmiştir. Araştırmacı, çalışmanın orijinal olmasına özen göstermiştir. Bu bağlamda, araştırmacı tarafından yapılan incelemelerde “Ağrı efsanelerinin eğitsel boyutu” hakkında bilimsel bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu çalışmada, betimsel yöntemi ve doküman inceleme modelleri kullanılmıştır. Araştırmanın verileri "Ağrı Efsaneleri" adlı İsmet Alpaslan kitapta belirtilen Ağrı efsaneleri sınırlıdır. Ağrı efsanelerindeki verilerin analizi, araştırmacı tarafından önerilen 5 ana, 44 alt başlıktan oluşan eğitsel unsurların sınıflandırılması, göz önünde tutularak yapılmış ve efsanelerden örnekler sunulmuştur. Bu çalışmada, dinî kavramlar, istenmeyen davranışlar, beşerî duygular, yardımlaşma ve sorumluluk, eğitimle ilgili kavramlar olarak isimlendirilen veriler, “Ağrı Efsanelerinde Yer Alan Eğitsel Unsurlar” başlığı altında incelenmiş ve yorumlanmıştır. Ağrı efsanelerinde geçen eğitsel unsurların tema, kavram ve anlam değerleri üzerinde durulmuştur. Eğitsel unsurların yorumlanması bu ölçüye göre yapılmıştır. Ağrı efsanelerinde çocukların ruhsal, ahlaksal ve eğitsel gelişimine katkı sağlayacak unsurlar tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

Legend is an imaginary story whose source is based on a belief and which arouses an impression a true impression of life. Legends belong to oral tradition and they are enriched with supernatural motives in additionally, they have

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics