FRANSIZCA YABANCI DİL ÖĞRENİMİNDE KAYGI: NEDENLERİ VE CİNSİYET FAKTÖRÜ

Author :  

Year-Number: 2016- 46
Language : null
Konu : Yabancı Dil Eğitimi
Number of pages: 291-301
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Yabancı dil sınıflarında öğrencilerin akademik başarısını ve derse olan ilgisini etkileyen bir takım etkenler olduğu yapılan birçok çalışmayla ortaya konmuştur. Bu etkenler arasında kaygı kavramı önemli bir yer tutmaktadır. Yabancı dil öğrenenlerde kendini telaş, endişe ve bir takım olumsuz duygusal tepkilerle gösteren kaygı, kişilik kaynaklı, durum kaynaklı ve olay kaynaklı olmak üzere üç farklı türe ayrılmaktadır. Bu çalışmada Fransızcayı yabancı dil olarak öğrenen öğrencilerin yabancı dil sınıf kaygısı, yabancı dil okuma kaygısı durumunun cinsiyete göre farklılık gösterip göstermediği araştırılmış ve ayrıca yabancı dil okuma kaygısı nedenleri tespit edilmeye çalışılmıştır. Nitel ve nicel bir çalışma olan bu araştırma, 2015-2016 eğitim öğretim yılı güz döneminde Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fransız Dili Eğitimi Anabilim Dalı’nda öğrenim gören 1. sınıf (n=45) öğrencileriyle gerçekleştirilmiştir. Araştırmadan elde edilen verilerin analiz edilmesiyle, erkek öğrencilerin hem yabancı dil sınıf kaygısı hem de yabancı dil okuma kaygısı açısından kız öğrencilere oranla daha kaygılı oldukları tespit edilmiştir. Ayrıca, yabancı dil sınıf kaygısı taşıyan öğrencilerin yabancı dil okuma kaygısı da taşıdıkları görülmektedir. Öğrencilerin yabancı dil okuma kaygısı yaşamalarının belli başlı nedenleri olarak ise; sınıfa getirilen metinlerdeki bilinmeyen sözcüklerin yoğunluğu, metinde geçen yönergeleri anlayamamak, öğrencilerin yetersiz bir sözcük dağarcığına sahip olmaları, okuma-anlama etkinliği sırasında metnin içeriği ile ilgili sorulan soruları anlayamamak, metinlerdeki uzun cümle yapıları, metinlerin uzun olması, metnin konusunun sıkıcı gelmesi ve sınıftaki diğer öğrencilerden çekinmek gibi nedenler sıralanabilir.

Keywords

Abstract

Various studies have put forward that there are certain factors which affect foreign language learners’ academic success and interest in the course. Among these factors, anxiety holds an important place. Revealing itself with haste, worry and a number of negative emotional reactions, anxiety is categorized in three different types, which are trait anxiety, situational anxiety and state anxiety. The focus of this study is to research whether foreign language classroom anxiety and foreign language reading anxiety of the students learning French as a foreign language differ by gender. The study also tries to identify the causes of foreign language reading anxiety. Both a qualitative and a quantitative study, the research has been conducted with the first-year students (n=45) at Anadolu University Faculty of Education Department of French Language Teaching during the 2015-2016 fall term. Analysing the data gathered from the study, it has been revealed that the male students have more foreign language classroom anxiety and foreign language reading anxiety compared to the female students. Furthermore, it has been observed that those who have foreign language classroom anxiety also have foreign language reading anxiety. The amount of the unknown words in the texts brought to the class, inability to understand the instructions in the texts, students’ insufficient vocabulary, inability to understand questions related to the content of the texts, long sentence forms in the texts, long texts, reading topics that are boring for the students, and shying away from the other students in the class are some examples for the main causes of foreign language reading anxiety.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics