AVRUPA BİRLİĞİ MÜZAKERE SÜRECİNDE TÜRK KAMU YÖNETİMİNİN AVRUPALILAŞMASI

Author :  

Year-Number: 2016- 46
Language : null
Konu : Avrupa Birliği
Number of pages: 129-145
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Avrupa, Osmanlı İmparatorluğundan günümüze Türk modernleşmesinde önemli bir referans olmuştur. Cumhuriyetin kuruluşundan beri modern Türkiye’nin merkezinde yatan Avrupa değerleri toplumsal hayatta ve kamu yönetiminde gerçekleşen hemen her dönüşümü etkilemektedir. Bu çalışma 2000 sonrası yaşanan Türk Kamu Yönetimindeki Avrupalılaşma üzerine odaklanmaktadır. Bu amaçla çalışma ilk olarak kavramsal ve kuramsal çerçeve çizmek için, “Müzakere”, “Avrupalılaşma”, “Çok Düzeyli Yönetişim” ve “Avrupa Yönetsel Alanı” kavramlarını açıklamaktadır. Daha sonra Avrupa Birliği ülkelerindeki kamu yönetiminin Avrupalılaşmasına odaklanmaktadır. Bu amaçla Yunanistan ve Polonya’da yaşanan kamu yönetiminin Avrupalılaşmasının tarihsel arka planı özetlenmektedir. İzleyen bölümde 1963’den, Türkiye’ye adaylık statüsünün verildiği 1999 Helsinki Zirvesine kadar geçen süreçteki Türk Kamu Yönetiminde yaşanan kurumsal dönüşümü göstermek için kısa bir özet verilmektedir. Daha sonra çalışma 2000 sonrası kurumsal ve yasal dönüşüm hakkında oldukça detaylı bir özet sunmaktadır. Bu bölümde ilk olarak Kopenhag Siyasi Kriterlerini karşılamak amacıyla 1999 ve 2005 arasında gerçekleştirilen reformlara Komisyonun İlerleme Raporları ve Türkiye Cumhuriyeti Avrupa Birliği Bakanlığı’nın resmi dokümanları çerçevesinde odaklanılmaktadır. Daha sonra, Ekim 2005 sonrasındaki müzakere sürecinde gerçekleşen dönüşüm ve açılan müktesebat başlıkları ortaya konulmaktadır. Son olarak bu çalışma Türkiye ile Avrupa Birliği arasında 2010 yılında neredeyse durma aşamasına gelmiş müzakere sürecinin, Suriye krizi ve Türkiye üzerinde Avrupa Birliği ülkelerine giden göçmenler yüzünden yeniden hızlanarak devam edeceğini öngörmektedir

Keywords

Abstract

Europe has been an important reference for Turkish modernisation since Ottoman Empire. European values lay down the core of modern Turkey since the establishing of republic and have affected nearly all of transformations which have been realised in the social life and public administration. This article focuses on the Europeanisation of Turkish Public Administration after 2000s. For this purpose it starts with explaining of the conceptual and theoretical framework and clarifies the concepts of negotiation, Europeanisation, Multi-level Governance and European Administrative Space. Then it focuses on Europeanization of public administration in EU countries. For this purpose it summarises the historical background of Europeanization of public administration in Greece and Poland. After that to show the transformation of Turkish public administration, it is given a short summary on the institutional transformation between 1963and 1999 when is date of Helsinki Summit which declared Turkey as candidate country. Later, it gives a very detailed summary on institutional and legislation reform in Turkey after 2000. In this chapter, firstly it is focused these reforms, which target to fulfil Copenhagen Political Criteria, are realised between 1999 and 2005 via Regular Reports on Turkey’s Progress towards Accession which are written European Commission and official documents of Republic of Turkey Ministry for EU Affairs. Afterwards it reveals transformation process on Turkish Public Administration and opening Chapters of Acquis Communautaire during negotiation process after October 2005. Finally this article argues that the negotiation process between Turkey and EU which nearly freeze after 2010 will continue by accelerating due to Syria Crisis and immigrants going to EU countries via Turkey.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics