DUYGUSAL BAĞLILIK VE İŞGÖREN PERFORMASI ARASINDAKİ İLİŞKİYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

Author :  

Year-Number: 2016- 46
Language : null
Konu : İşletme/Yönetim ve Organizasyon
Number of pages: 343-357
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Değişim ve rekabetle iyice işleri zorlaşan günümüz işletmeleri için işgörenlerin performansları ve duygusal bağlılıkları değerinin her geçen gün biraz daha farkına varılmakta ve önemi artmaktadır. Duygusal bağlılık işgören performansı için önemli bir gerekliliktir. Özellikle de hizmet sektörü için, rekabet avantajını elinde tutmak, işgörenlerin sahip olduğu nitelikler ve örgüte olan içten bağlılığı ile doğrudan ilgili olmaya başlamıştır. Bu nedenle, bu araştırmanın amacı; işgörenlerin duygusal bağlılıklarının performansına etkilerini belirlemek ve işgören performansı üzerinde duygusal bağlılığın ne gibi bir etkisi olduğunu ortaya koymaktır. Bu kapsamda, Malatya ilinde faaliyet gösteren İnönü Üniversitesi’nde çalışan idari personeller üzerinde anket yoluyla veriler toplanmıştır. Araştırmanın sonucunda işgören performansı ve duygusal bağlılık arasında önemli ve pozitif yönde bir ilişki olduğu tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

The value of the employee performances and emotional commitment is noticed some more day by day and rises in importance for today’s businesses whose things get difficult thoroughly with change and competition. Emotional commitment is an important necessity for employee performance. Especially for service sector, retaining competitive advantage, qualities which personnel have and sincere commitment to organization starts to be related directly. For that reason, the aim of this search; is determining the effects of the emotional commitment of the employee on performance and revealing what type of effect emotional commitment has on employee performance. In this context, datas were collected through survey on administrative personnel working at The University of Inonu which is active in the city of Malatya. In the result of the search, it was identified a positive and significant relationship between employee performance and emotional commitment.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics