UYGULAMA DERSLERİNİ YÜRÜTEN ÖĞRETİM ELEMANLARININ EĞİTİM-ÖĞRETİM ETKİNLİKLERİNİN ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ DOĞRULTUSUNDA DEĞERLENDİRİLMESİ

Author :  

Year-Number: 2016- 46
Language : null
Konu : Beden Eğitimi Öğretmenliği
Number of pages: 59-68
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nda öğrenim gören öğrencilerin görüşleri doğrultusunda öğretim elemanlarının uygulama derslerindeki eğitim-öğretim etkinliklerinin değerlendirilmesidir. Çalışmada tarama modeli kullanılmıştır. Çalışma 287 öğrenci ile beş uygulama dersi (basketbol, voleybol, hentbol, yüzme, genel cimnastik) üzerinde yürütülmüştür. Çalışmaya katılan öğrencilere uygulama derslerini aldıkları dönem sonunda, araştırmacılar tarafından geliştirilen “Uygulama Dersi Yürüten Öğretim Elemanı Değerlendirme Anketi” uygulanmıştır. Elde edilen veriler cinsiyet, bölüm, sınıf ve alınan uygulamalı ders değişkenleri açısından karşılaştırılmıştır. Verilerin çözümlenmesinde frekans (f), yüzde (%), ortalama ( ), standart sapma (ss), bağımsız gruplar t testi, tek yönlü varyans analizi ve Tukey testinden yararlanılmıştır. İstatistiksel işlemlerde anlamlılık düzeyi, çalışma öncesi p

Keywords

Abstract

The aim of this study is to evaluate the teaching activities of the instructors running teaching practice courses in terms of the students at Abant Izzet Baysal University, School of Physical Education and Sports. Survey model was used in this study. This study was conducted on 287 subjects and 5 teaching practice courses (basketball, volleyball, handball, swimming, and general gymnastics). The students involved in the study were given "The Questionnaire of the Evaluation of Instructors Running Teaching Practice Courses” which developed by researchers. The data was compared in terms of the variables: gender, department (Physical Education Teaching, Coaching Education and Sport Management), class, and teaching practice course. Analyzing the data, frequency (f), percentage (%), mean ( ), standard deviation (sd), independent samples t test, one-way analysis of variance and Tukey test were used. The level of significance was determined p

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics