FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ TEKNOPEDAGOJİK EĞİTİM ALANINDA Kİ ÖZ YETERLİK ALGI DÜZEYLERİ

Author :  

Year-Number: 2016- 48
Language : null
Konu : Eğitim Bilimleri
Number of pages: 477-485
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bir öğretmenin derslerini etkili bir şekilde yürütebilmesi için alan bilgisi dışında farklı yeterliliklere de sahip olması gerekmektedir. Bu yeterlilikler Shulman (1986, 1987) tarafından Pedagojik Alan Bilgisi(PAB) çerçevesinde açıklanmıştır. Ancak son yıllarda teknolojinin de hayatımıza girmesiyle birlikte öğretmen yeterlilikleri PAB’la yeterli olmamıştır, teknoloji bilgisi de bu yeterlilikler arasında yer almıştır. Teknolojik pedagojik alan bilgisi (TPAB); Shulman (1986) tarafından literatüre kazandırılan PAB’a teknolojik bilginin eklenmesi ile ortaya çıkan ve teknolojik bilgi, pedagojik bilgi ve konu alan bilgisinin kesiştiği bölgede, bu üç bilgi türü ile etkileşim içerisinde olan bir bilgi türü olarak tanımlanmaktadır (Koehler, Mishra ve Yahya, 2007; Mishra ve Koehler, 2006; Niess, 2005). Bu çalışmanın amacı, fen bilgisi öğretmen adaylarının teknopedagojik eğitime yönelik öz yeterliklerine ilişkin algı düzeylerini belirlemektir. Bu amaçla birlikte fen bilgisi öğretmen adaylarının teknopedagojik eğitime yönelik yeterlik durumlarının bazı demografik değişkenler açısından anlamlı farklılaşmanın olup olmadığı araştırılmıştır. Araştırmanın katılımcılarını Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 3. ve 4. sınıfta okuyan 144 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak, "Teknopedagojik Eğitime Yönelik Yeterlik Ölçeği" kullanılmıştır. Elde edilen veriler, betimsel istatistikler, bağımsız gruplar t Testi kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırmada elde edilen verilerin analizi sonucunda, fen bilgisi öğretmen adaylarının teknopedagojik eğitim yeterlikleri açısından kendilerini ileri düzeyde gördükleri belirlenmiştir. Araştırmadan elde edilen sonuçlara dayalı olarak uygulamaya ve gelecekte yapılabilecek araştırmalara yönelik öneriler sunulmuştur.

Keywords

Abstract

A teacher is also required to have different qualifications except for field information to carry out his/her lessons effectively. These qualifications are explained in the frame of Pedagogical Content Knowledge (PCK) by Shulman (1986, 1987). However, in recent years teachers’ qualifications is not enough with Pedagogical Content Knowledge with the introduction of technology into our lives, information technology is also one of among those qualifications. Mishra and Kohler (2006) has re-conceptualized PCK as Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK) that is a framework integrating “technological knowledge” into Shulman’s (1986) concept of PCK. TPACK is a framework comprising of three type of knowledge; technological knowledge, pedagogical knowledge, subject matter knowledge (Koehler, Mishra ve Yahya, 2007; Mishra ve Koehler, 2006; Niess, 2005). The purpose of this study is to determine self-efficacy perception levels of preservice science teachers' technopedagogical knowledge competencies. For this purpose, preservice science teachers' technopedagogical knowledge competencies in terms of some demographic variables whether or not there are meaningful differentiantions, are investigated. The study constists of 144 participants who are students at third and senior classes of science and technology department of the Fırat university, faculty of education . The data of the research was collected by using "Technopedagogical Education Competency Scale". The data obtained was analyzed by using descriptive statistics, Independent Groups t Test. The results of the study reveal that the preservice science teachers find themselves fairly adequate in technopedagogical knowledge competency. Based on the findings obtained in the study, various practical suggestions were put forward for future research.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics