SİMAV’DAKİ SERALARIN ISITILMASINDA JEOTERMAL ENERJİ KULLANIM OLANAKLARI

Author :  

Year-Number: 2016- 47
Language : null
Konu : Jeotermal Enerji Kullanım Olanakları
Number of pages: 459-475
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Ülkelerin ekonomik açıdan giderek gelişmeleri enerjiye olan ihtiyacı da hızla arttırmaktadır. Bu nedenle ülkeler bir yandan alışılmış enerji kaynaklarından daha ekonomik yararlanma yollarını diğer yandan da yenilenebilir enerji kaynaklarından daha kapsamlı olarak faydalanma şekillerini araştırmaktadırlar. Jeolojik yapısı uygun olan zengin jeotermal kaynakların bulunduğu ülkelerde artan enerji ihtiyacını karşılamak amacıyla jeotermal enerji alternatif bir kaynak olarak araştırılmakta ve hızla geliştirilmektedir. Dünya’da jeotermal enerjinin doğrudan kullanım uygulamalarının kurulu kapasite dağılımları incelendiğinde (MWt), 2015 yılı verilerine göre sera ısıtması %2,6’lık bir dilime sahip olarak belirlenmiştir. Türkiye’de toplam 1559 adet jeotermal kuyusundan 961’inin Ege Bölgesi’nde olduğu bilinmektedir. Ayrıca ülkemizde toplam sera alanı yaklaşık 2214 dekar ve tahmini gücü yaklaşık 390 MWt olup, Simav’daki toplam sera alanı ise 310 dekar ve tahmini gücü yaklaşık 61 MWt’dir. Ülkemiz tarım sektöründe seracılık ekonomik açıdan önemli bir yere sahiptir. Kütahya’nın Simav ilçesi, jeotermal enerji ile ısıtılan seralar bakımından Türkiye’nin önemli yörelerinden birisidir. Bu çalışmada, Dünya’da ve Türkiye’de jeotermal enerji ve seracılığın önemi vurgulanmıştır. Ayrıca jeotermal enerjinin Simav yöresindeki seralarda kullanımı ve bu seraların yöre ekonomisine olan ekonomik ve sosyal etkileri incelenmiştir. Yapılan incelemeler sonucunda Simav’daki jeotermal enerjinin toplam 257.4 dekarlık sera alanının ısıtılmasında kullanıldığı ve yörede yılda iki defa üretim yapılarak ortalama 1 dekardan 12 ile 30 ton arasında ürün alınabildiği belirlenmiştir. Jeotermal kaynağın seracılıkta ısıtma amaçlı kullanılması, tarım sektörü için ekonomik ve çevresel fayda sağlayan bir yenilik olarak ele alınmak durumundadır. Bu yüzden modern seracılık uygulamalarına geçilmesi bir zorunluluk olmuştur.

Keywords

Abstract

As the countries grow up financially, their energy needs also increase fast. Therefore the countries are searching for both the ways to benefit from usual energy sources and how they can use the renewable energy extensively. Geothermal energy as an alternative source to supply increasing energy needs of countries which have suitable geological structure and the rich geothermal sources are investigated and developing rapidly. According to the datas of 2015, greenhouse heating is determined as 2.6% when analyzing the distribution of installed capacity of direct use of geothermal energy applications in the world (MWt). It has been known that total geothermal wells in Turkey are 1559 pieces and 961 pieces of these are in the Aegean region. In addition, the total greenhouse area of our country is approximately 2214 decares and estimated energy is approximately 390 MWt; the total greenhouse area of Simav is 310 decares and estimated energy is approximately 61 MWt. The greenhouse cultivation has an economically important role in the agricultural sector of our country. Simav district of Kutahya is one of the most important region in Turkey in terms of greenhouse heating with geothermal energy. In this study, it was emphasized that the importance of geothermal energy and greenhouse cultivation in the World and Turkey. Morover, the use of geothermal energy in greenhouses of Simav region and the economic and social effects of these greenhouses on the local economy have been investigated. The results show that geothermal energy in Simav is used to heat 25.74 ha total greenhouse area and averagely yield was found between 1.2 and 3 tons per hectare with production of twice a year. The use of geothermal energy source for greenhouse heating provides economic and enviromental benefits in the agricultural sector. Hence, the implementation of modern greenhouse treatments has become a necessity.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics