ANNESİ ÇALIŞAN 6 YAŞ ÇOCUKLARIN AYRILIK KAYGISININ BAĞLANMA STİLLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ

Author :  

Year-Number: 2016- 52
Language : null
Konu : Çocuk Gelişimi ve Eğitimi
Number of pages: 417-435
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada 6 yaş çocukların bağlanma stillerine (güvenli, kaçınma, negatif), annelerinin çalışma durumu ve cinsiyete göre ayrılık kaygısının (yalnız kalma korkusu ve terk edilme korkusu) farklılaşıp farklılaşmadığı incelenmiştir. Bu araştırmanın bağımsız değişkenleri cinsiyet, annenin çalışma durumu ve bağlanma stilleridir. Bağımlı değişkeni ise; ayrılık kaygısıdır. Tam aile yapısına sahip ve 6 yaş ilk çocuklar çalışmaya dahil edilmiştir. Çalışmanın araştırma grubu 80 kız, 103 erkek olmak üzere toplam 183 çocuktan oluşmaktadır. Araştırma grubu çocukların ayrılık kaygısı ‘yalnız kalma korkusu’ alt boyutu puanı ile bağlanma puanı arasında negatif yönde, düşük düzeyde ilişki bulunmuştur. ‘Terk edilme korkusu’ alt boyutu puanı ile bağlanma puanı arasında negatif yönde anlamlı düzeyde ilişki olmadığı bulunmuştur. Bağlanma stilleri ve anne çalışma durumu bağımsız değişkenlerinin araştırma grubu çocukların ‘yalnız kalma korkusu’ puan ortalamaları üzerindeki ortak etkisinin anlamlı düzeyde farklılaşmadığı bulunmuştur. Negatif bağlanma stiline sahip çocukların güvenli bağlanma stiline sahip çocuklardan daha yüksek ‘yalnız kalma korkusu’ puanlarına sahip olduğu bulunmuştur. Anne çalışma durumu ve bağlanma stillerine göre ‘terk edilme korkusu’ alt boyutu puan ortalamaları incelendiğinde; annesi çalışmayan çocukların daha yüksek ‘terk edilme korkusu’ puanlarına sahip olduğu; negatif bağlanma stiline sahip çocukların terk edilme korkusu puan ortalamalarında, güvenli ve kaçınma bağlanma stiline sahip çocuklardan anlamlı düzeyde farklılaşmanın olduğu bulunmuştur. Annesi çalışan araştırma grubu çocukların bağlanma stilleri ve cinsiyetin ortak etkisi incelendiğinde; ‘yalnız kalma korkusu’ ve ‘terk edilme korkusu’ puan ortalamalarının anlamlı düzeyde farklılaşmadığı bulunmuştur. Annesi çalışmayan negatif bağlanma stiline sahip çocukların ‘yalnız kalma korkusu’ puan ortalamalarının ve ‘terk edilme korkusu’ puan ortalamalarının, kaçınma ve güvenli bağlanma stiline sahip çocuklardan anlamlı düzeyde farklılaştığı bulunmuştur.

Keywords

Abstract

In this study it was examined that whether separation anxiety of 6 year old children differentiates or not considering attachment patterns (secure, avoidant, negative), working condition of their mothers and gender. Independent variables are gender, working condition of mother and attachment patterns. Dependent variable is separation anxiety. 6 year old children having full family structures were included in the study. Research group of the study consisted of 183 children in total (80 girls, 103 boys). Working group discovered a negative, low-level relationship between sub-dimension point of children’s separation anxiety, ‘fear of being alone’ and attachment point. There was no negative relation on meaningful level. Joint effect of attachment patterns and mother’s working condition on point averages of the children’s ‘fear of being alone’ didn’t differentiate on meaningful level. Children with negative attachment pattern had more ‘fear of being alone’ than children with secure attachment patterns. Point averages of ‘fear of being abandoned’ was examined relating with mother’s working condition and children with unemployed mothers had higher ‘fear of being abandoned’ points; there was differentiation on meaningful level between fear of being alone point averages of children having negative attachment pattern and children with secure, avoidant attachment patterns. Attachment patterns of children with employed mothers and joint effect of gender were examined and ‘fear of being alone’ and ‘fear of being abandoned’ point averages didn’t differentiate on meaningful level. ‘Fear of being alone’ and ‘fear of being abandoned’ point averages of children with unemployed mothers and negative attachment patterns differentiate from children with avoidant, secure attachment patterns on meaningful level.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics