ALTINCI SINIFLARDA SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE ÖĞRENCİLERİN COĞRAFİ KAVRAMLARI ANLAMA DÜZEYLERİ VE KAVRAM YANILGILARININ BELİRLENMESİ

Author:

Year-Number: 2016- 47
Number of pages: 191-206
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Kavramlar, etkili ve anlamlı bir öğrenmenin gerçekleşmesinde önemli bir role sahiptirler. Ülkemizde yapılandırmacı yaklaşıma dayalı olarak 2005 yılından beri ilköğretim sosyal bilgiler öğretim programında kavram öğretim ve öğrenimine önemli bir yer verilmiştir. Sosyal bilgiler dersinde kavram öğretim ve öğreniminde karşılaşılan en önemli sorunlardan birisi kavram yanılgılarıdır. Bu çalışmanın amacı, 6. sınıf öğrencilerinin sosyal bilgiler dersindeki coğrafi kavramları anlama düzeylerini belirleyip sahip oldukları kavram yanılgılarını tanımlamak ve ortaya çıkarmaktır. Araştırmanın örneklemini, 2013-2014 öğretim yılında İzmir ilindeki; dört ilköğretim okulunda eğitim gören 170 kız 176 erkek olmak üzere toplam 346 6. sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırmada seçilen coğrafi kavramların öğrenciler tarafından anlaşılma düzeylerini ve kavram yanılgılarını tespit etmek için 23 soruluk bir test geliştirilmiştir. Araştırmada açık uçlu, boşluk doldurmalı, çoktan seçmeli ve çizim gerektiren sorulara yer verilmiştir. Araştırmada geliştirilen 23 sorudan elde edilen öğrenci cevapları; doğru algılama, sınırlı algılama, yanlış algılama ve cevapsız kategorileri kullanılarak analiz edilmiştir. Öğrencilerin coğrafi kavramları algılamalarında farklı eğitim bölgelerindeki okullara, cinsiyete, anne-baba eğitim durumları ve anne-baba meslek durumlarına göre anlamlı farklılık olup olmadığına Anova testi ile bakılmıştır. Araştırma sonunda öğrencilerin araştırılan kavramları yeterli düzeyde anlayamadıkları ve bu kavramlarla ilgili birçok kavram yanılgısına sahip oldukları tespit edilmiştir. Araştırmadan elde edilen veriler ışığında müfredat geliştirme uzmanlarına, eğitimcilere ve araştırmacılara önerilerde bulunulmuştur.

Keywords

Abstract

Concepts play an important role in effective and meaningful learning. In our country, It has taken an important place to the teaching and learning of concept in the elementary social studies education program that restructured on the basis of the constructivist approach from 2004. The misconceptions is one of the most important problems encountered in the teaching and learning of concept in social sciences lesson. The aim of this study is to identify and reveal the misconceptions that the students have, determine sixth grade students' levels of understanding geopraphical concepts in social sciences lesson. The sample of the study were 346 sixth grade students from four different primary schools in 2013-2014 school year in İzmir province, 170 of the students were girls, 176 were boys. A questionnaire including thirtyseven questions was developed with an aim to mesure the students’ misconceptions and understanding levels of the selected geographic concepts. In the study, it was given place to questions that are open ended, filing the blanks multiple chocies and required drawing. The answers of students obtained form 23 questions developed in the study were analysed by using correct perception, limited perception, misperception and unanswered categories. According to schools in different educational region, gender, educational status and occupational status of parents whether or not there is a significant difference in students’ perceptions of geographical concepts is interpreted by using Anova test. As a result, the study revealed that the students did not have enough level of understandings about the investigated concepts, and had many misconceptions. In the light of the research findings the suggestions were given to researchers, educator and curriculum development specialists.

Keywords