GÖRSEL ALGI EĞİTİMİNİN BEŞ-ALTI YAŞ GRUBUNDAKİ ÇOCUKLARIN GÖRSEL-MOTOR BÜTÜNLÜK BECERİLERİNE ETKİSİ

Author :  

Year-Number: 2016- 48
Language : null
Konu : Çocuk Gelişimi, Okul Öncesi Eğitim
Number of pages: 319-332
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Görsel-motor bütünlük, görsel algı ve özellikle el- göz koordinasyonunu içeren motor becerilerin bütünleştirilmesi olarak tanımlanmaktadır. Çocukların çoğu altı-yedi yaşına kadar görsel-motor bütünlük becerilerini gerçekleştirmek için yeterli olgunluğa erişirken bir kısmı da erişememektedir. Okul öncesi dönemde hızlı bir ilerleme gösteren görsel motor bütünlük problemlerinin tespit edilmesi ve bu tespitler doğrultusunda çocukların ihtiyaçlarına yönelik eğitim programlarının hazırlanması, eğitime erken yaşlarda başlanması çocukların ileriki okul başarılarına katkı sağlayacaktır. Bu araştırmada görsel algı eğitiminin beş-altı yaş grubundaki çocukların görsel-motor bütünlük becerilerinin gelişimi üzerinde etkili olup olmadığının belirlenmesi amaçlanmıştır. Ön test-son test kontrol gruplu deneysel desenin kullanıldığı araştırma, Trakya Üniversitesi Anaokuluna devam eden, 60-72 ay arasındaki çocuklarla yürütülmüştür. Araştırmaya herhangi bir engeli olmayan 70 çocuk dahil edilmiştir. Araştırmaya dahil edilen çocuklardan 35 çocuk deney, 35 çocuk kontrol grubunu oluşturmuştur. Deney grubundaki çocuklara yedi hafta süreyle haftada üç gün yaklaşık 30-40 dakika görsel algı eğitim programı uygulanmıştır. Araştırmada okul öncesi eğitime devam eden çocuklar ve aileleri hakkındaki bilgiler “Genel Bilgi Formu” ile elde edilmiş, çocukların görsel algılarının belirlenmesinde ise Beery-Buktenica (2004) tarafından geliştirilen Ercan ve Aral (2011) tarafından Türkçe’ye çevrilerek geçerlik ve güvenirlik çalışması yapılan The Beery-Buktenica Developmental Test of Visual-Motor Integration (VMI-5th) kullanılmıştır. Araştırmada iki faktörlü ANOVA kullanılmıştır. Araştırma sonucunda deney ve kontrol grubundaki çocukların görsel algılama, motor koordinasyon puanları arasında deney grubu lehine anlamlı bir farklılık olduğu (p

Keywords

Abstract

Visual motor integration is defined as integration between visual perception and motor skills which include especially eye-hand coordination. While most of children are able to reach sufficient maturity in order to realize visual-motor integration skills until six-seven ages, others aren’t able to reach. What will support children’s future school achievement are to determine the problems of visual-motor integration skills that develop rapidly in preschool period, and with these findings, to prepare training programs that are for children ‘s needs, and to start these training programs in early period. This study aims to establish whether visual perception training has an effect on five-six years of children’s visual-motor integration skills. Using the pretest-posttest control group experimental design, the study was conducted on 60-72 month old children attending Trakya University’s preschool. There were a total of 70 participants free of disabilities. Of these, 35 were included in the experimental group, and the remaining 35 in the control group. Those in the experimental group received visual perception training for seven weeks, offered in 30 to 40-minute sessions three times weekly. Information about the preschoolers and their families were obtained by a “General Information Form” designed by the researchers, and children’s visual perceptions were identified by the Beery-Buktenica Developmental Test of Visual-Motor Integration (VMI-5th) designed by Beery-Buktenica (2004) and translated into Turkish and tested for validity and reliability by Ercan and Aral (2011). Two-factor ANOVA was used for the analysis. The results showed a meaningful difference in experimental and control children’s visual-motor integration scores in favor of the former (p

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics