GOTİK ALT KÜLTÜRÜ

Author :  

Year-Number: 2016- 48
Language : null
Konu : Sosyoloji
Number of pages: 369-383
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bir toplumun ortak kültüründen belirli ölçütlerde farklılık gösteren kültürlere “alt kültür” denir. Toplumun genel dokusundan farklılık arz eden grupsal her hareketin bir çeşit alt kültür olarak tanımı mümkündür. Bu çerçevede ait oldukları toplumların geleneksel değerleri ve yaşama biçimlerinden farklı olan gruplar söz konusu toplumlarda birer alt kültür teşkil ederler. Günümüz modern toplumlarında çok sayıda alt kültür birimleri olduğu görülmektedir. Her toplumda egemen kültür yapısından davranış biçimleri, giyim, dil, inanış ve gelenekleri farklı olan alt kültür grupları vardır. Çok çeşitli ırk ve etnik gruptan oluşan toplumlarda da bu tür alt kültürlere sık sık rastlanır. Alt kültürler, ortak kültürden kısmen farklıdır, kendine özgü kültürel özelliklerin yanında ortak kültüründe bir parçasıdırlar. Kıyafetlerde görülen renk, biçim özellikleri, yeme içmedeki çeşitlilik, konuşulan ortak dildeki farklı şiveler, müzikteki değişik sazlar, mimaride görülen ayrılıklar, alt kültürleri yansıtan ve ortak kültüre zenginlik kazandıran değerlerdir. Alt kültür, grup kültürünün egemen kültürden farklı olduğunu ifade eder. Grup üyeleri bu farklılıkları onaylar, devamını arzu ederler. Alt kültür kavramı, ikincil ya da önemsiz anlamına gelmemekte, bir farklılığı vurgulamaktadır. Hızlı toplumsal dönüşümleri yaşayan bir toplum olarak Türkiye'de bu durumdan en çok etkilenen kesimlerin başında "gençlik ve gençler" gelmektedir. Gençlik alt kültürleri konusundaki alan araştırmaları son derece sınırlıdır, konu ile ilgili bilimsel çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır.Bu çalışmamızda gerçekleştirilen görüşmelerle gotik alt kültürü betimlenmeye çalışılacaktır.

Keywords

Abstract

A community of cultures that differ to some extent in the common culture "subculture" is called. The definition as a kind of sub-culture grupsal which differ from the general fabric of society every action possible. In this context, the society they belong to the traditional values and ways of life that are different from those of community groups constitute a subculture. In today's modern society, it is seen that many subcultures units. Behavior of the structure of the dominant culture in every society, clothing, language, beliefs and customs that are different subcultures. A wide range of racial and ethnic groups in society consisting of frequently encountered this kind of subculture. Subcultures, is slightly different from the common culture, they are part of the common culture next to the unique cultural features. Colour seen in clothes, style characteristics, variation in eating, drinking, speaking different dialects common in language, different instrument in music, differences seen in architecture, reflecting the lower value of saving culture and wealth are shared culture. Subculture, culture refers to the group that is different from the dominant culture. Group members approve these differences, they want more. Sub-culture concept, does not mean minor or trivial emphasizes the difference. as a society is undergoing rapid social transformation in Turkey, the situation is one of the most affected sectors, "the youth and young people" to come. field research on youth subcultures are extremely limited, there is a need for scientific studies on the subject. In this study we tried to be depicted gothic subculture with the negotiations.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics